...

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ [ΦΑΡΑΧ Β΄]

Ὁ ἀγαπῶν Ἐμέ, ἂς ἀγαπήσῃ τὸν πλησίον αὐτοῦ ὡς πραγματικὸν αὐτοῦ ἀδελφὸν καὶ πάντες ἀδελφοπητοὶ γενόμενοι ἂς ἀκολουθήσητε τὸν Πρεσβύτερον ὑμῶν Ἀδελφόν, Ὅστις ἐθυσιάσθη διὰ τὴν σωτηρίαν οὐ μόνον ὑμῶν, ἀλλ’ ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος καὶ τῶν μελλουσῶν αὐτῆς γενεῶν, ἕως ὅτου δυνηθῶ νὰ ἀποκατασταθῶ ἐν μέσῳ ὑμῶν καὶ πάλιν ἐκ τῆς τελειοποιήσεως καὶ ἀναγωγῆς ὑμῶν πρὸς Ἐμὲ καὶ δημιουργήσητε τὴν Ζῶσαν Μου Ἐκκλησίαν, ἐν τῇ ὁποίᾳ νὰ ἐπανέλθω καὶ λειτουργήσω ἐν Αὐτῇ οὐ μόνον ὡς Πνευματικὸς καὶ Καθοδηγητής, ἀλλ’ ὡς Ἄρχων τοῦ Κόσμου καὶ ὡς Πνευματικὸς Ἥλιος τῶν Ὑπάτων Πνευματικῶν Ἐξουσιῶν καὶ Δυνάμεων.