...

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ [ΦΑΡΑΧ Β΄]

Ὅς τόν Θεόν ἐπικαλεῖται καί τόν ἐνανθρωπισθέντα ὁμοῦ ἐπικαλεῖται, ὡς ὁ Ἐνανθρωπισθείς καί εἰς τόν Θεόν ἐπιστρέψας, ὁ Αὐτός Θεὸς ἐστιν. Ὅς Ἐμέ ἑώρακεν τόν Θεόν ἑώρακεν. Ὅς δέ τήν Ἐνανθρωπισθεῖσαν Φύσιν Μου ἐπεκαλέσθη, ὡς ὁ Θεὸς εἰς αὐτόν ὑπάγω. Ὁ δέ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ θείς Με, τόν Θεόν ἐθέσατο. Καί ὁ Θεός ἐν αὐτῷ τεθείς εἰς Θεόν μένει.