...

Η ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ [ΦΑΡΑΧ Β΄]

Μακάριοι οἱ εἰδότες τὴν Ἀλήθειαν καὶ ταύτην ὡς γνώμονα τοῦ βίου αὐτῶν θέντες. Μακάριοι οἱ πιστεύσαντες εἰς αὐτήν, ὡς οὗτοι ἄξιοι αὐτῆς κληθέντες, ἐν αὐτῇ δὲ ἐμμένοντες καὶ ταύτην τηροῦντες, ὑπὲρ αὐτῆς τὸν βίον αὐτῶν καταλειψάμενοι, τὸν ἐν τῇ Ἀληθείᾳ κεκρυμμένον θησαυρὸν Πνευματικῆς ἀποκαταστάσεως, ὡς ἄξιοι αὐτῆς τηρηταὶ συναποκομίσωσιν. Ἀπὸ πάντας τοὺς Ἀκολούθους Μου ἐπιζητῶ τὴν διηνεκῆ πάλην αὐτῶν ἐν τῇ ἑπιλάμψει τῆς Ἀληθείας.