...

Η ΚΛΕΙΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ [ΦΑΡΑΧ Β΄]

Μακάριοι οἱ εἰδότες τὴν Ἀλήθειαν καὶ ταύτην ὡς γνώμονα τοῦ βίου αὐτῶν θέντες. Μακάριοι οἱ πιστεύσαντες εἰς αὐτήν, ὡς οὗ­τοι ἄξιοι αὐτῆς κληθέντες, ἐν αὐτῇ δὲ ­ἐμμένοντες καὶ ταύτην τηροῦντες, ὑπὲρ αὐτῆς τὸν βίον ­αὐτῶν καταλειψάμενοι, τὸν ἐν τῇ Ἀληθείᾳ κεκρυμμένον θησαυρὸν Πνευματικῆς ἀποκαταστάσεως, ὡς ἄξιοι αὐτῆς τηρηταὶ συναποκομίσωσιν. Ἀπὸ πάντας τοὺς Ἀκολούθους Μου ἐπιζητῶ τὴν διηνεκῆ πάλην αὐτῶν ἐν τῇ ἐπιλάμψει τῆς Ἀληθείας.