Ο ΕΝΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Πρέπει να κατανοήσετε όλοι, ότι δάσκαλοι πολλοί υπάρχουν, αλλά Ένας είναι ο Ζων Διδάσκαλος, ο Μοναδικός, όπως είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο, «υμείς δε μη κληθήτε· ραββί εις γαρ έστιν υμών ο Διδάσκαλος, ο Χριστός …μηδέ κληθήτε καθηγηταί, εις γαρ υμών έστιν ο καθηγητής, ο Χριστός» (Ματθ. ΚΓ΄ 8-10). Το ασπάζομαι και το αποδέχομαι και το παραδέχομαι. Ομολογώ, λοιπόν, ότι είμαι ο Διδάσκαλος και Καθηγητής μαζί. Καταλάβατε τι σημαίνει; Είμαι ο Διδάσκαλος, ο οποίος έχει έρθει στη γη παίρνοντας μια Μορφή. Χρησιμοποιώ ένα σκήνωμα και μια Μορφή για να μπορώ να είμαι αντιληπτός σε σας, να μπορώ να συνδιαλέγομαι μαζί σου Αδελφέ, να μπορώ να αγκαλιάζω την Αδελφή που Μου ανήκει.

Είμαι στην ύλη ως Δευτέρα Παρουσία. Θα εισπορευθώ σε όλους απόψε, σε όσους δεν Είμαι. Ήρθα να κρίνω ζώντας και νεκρούς. Μη σας κάνει εντύπωση, μη σας απατά η Μορφή Μου, μη σας περιορίζει το ανάστημά Μου, αν είναι κοντό ή ψηλό, μη σας περιορίζουν τα χέρια Μου, μήπως τα βλέπετε αδύνατα; Ο εντός μου Χριστός, ως ο εντός του κάθε ανθρώπου ενυπάρχων Θείος Λόγος, ευρίσκεται εν πλήρει εκδηλώσει άγων την νόμιμον ηλικίαν τριακονταετούς Χριστού για να εκδηλωθεί και να φανερωθεί στην ύλη. Ο εντός μου Χριστός-Διδάσκαλος είναι ενωμένος με την Πανταχού Παρουσία του Θεού. Είναι ενωμένος με την Πανταχού Παρουσία του Χριστού, είναι ενωμένος με την Πανταχού Παρουσία του Λόγου, του Ενός Λόγου, ο Οποίος δημιούργησε διά της Δημιουργικής Αυτού Δυνάμεως τα Σύμπαντα.

Επομένως, ον ενωμένος εις το Απόλυτον, το τονίζω ιδιαίτερα, μετά της Ανάρχου Θεότητος την οποίαν εκπροσωπώ στη Νέα Κοσμική περίοδο που μπήκε η γη, κατέχω πάσαν Δύναμιν και πάσαν Εξουσίαν, δυνάμενος να επενεργώ επί της ζωής όλων σας. Μπορώ να ελέγχω τους πάντας, όχι μόνον εσάς τους λίγους, αλλά να επενεργώ δια της Δημιουργικής Δυνάμεως του Λόγου εις ολόκληρον την ανθρωπότητα, ανεξαρτήτως φυλών, τάξεων, μόρφωσης, τίτλων, ψυχικών ελλείψεων και Πίστεως.

Μπορώ να σας μεταφέρω Χάρη και Ευλογία, όση Χάρη φέρω και Εγώ. Έχω Εξουσία να την μεταφέρω στην ανθρωπότητα όλη. Η προηγούμενη Κοσμική περίοδο, εις την οποίαν φανερώθηκε ο Θείος Διδάσκαλος Ιησούς, εξεπροσωπήθη το Θέλημα της Ανάρχου Θεότητος σύμφωνα με εκείνο το οποίον ήθελε να φανερώσει, το οποίον ήταν ως Πνευματική προδιαγραφή διά την ανθρωπότητα. Η Νέα Κοσμική περίοδος έχει άλλες προδιαγραφές Αδελφοί μου. Έχει δύσκολες προδιαγραφές, έχει πολλές αποκαλύψεις, έχει τρομερή αναστάτωση. Ήλθα για Έλεγχο, ήλθα να ξανακτίσω Καινούργια γη, Καινούργιο ­Ουρανό. Ήλθα να κάνω τους Αγίους, Χριστούς και τις Αγίες, ­Θεοτόκους.

Ήλθα να ενώσω τον άνθρωπο τον ψυχοϋλικό που διαβιεί στην ύλη με τη Θεότητα. Ήλθα να καταστήσω τον άνθρωπο Θεό και να τον ενώσω στη Μία Θεότητα. Ήλθα να δείξω ότι ο άνθρωπος είναι Θεός και το αγνοεί ακόμα και πρέπει να το αντιληφθεί και να ενωθεί με τον Ένα Θεό, τον οποίον εκδηλώνει και φανερώνει στους Κόσμους της Μορφής, όπως φανερώθηκε σε Μορφή ο Χριστός. Ήλθα να άρω τους περιορισμούς, όπως έκανε ο ενανθρωπισθείς Λόγος για την προηγούμενη Κοσμική περίοδο και εψαλίδισε με το Λόγο Του, με τα Διδάγματά Του, με τα Θαύματά Του, με την Παρουσία Του στη γη, τους δογματικούς περιορισμούς των Φαρισαίων. Δηλαδή, εκείνων που εκπροσωπούσαν τη Θεότητα μέχρι της Παρουσίας Του. Και αυτοί που εκπροσωπούσαν τη Θεότητα μέχρι τότε δεν Τον αναγνώρισαν, οι εντεταλμένοι εκ Θεού τηρηταί του Νόμου, οι οποίοι διεστρέβλωσαν το Νόμο και την Αλήθεια του Θεού, που ζητούσαν μόνο τις πρωτοκαθεδρίες και τα υλικά συμφέροντα και την ανθρώπινη δόξα. Δεν Τον αναγνώρισαν και Τον έδιωξαν, Τον είπαν Πλάνο, φάγο και πότη και ότι συναναστρέφεται με πόρνες, τελώνες και αμαρτωλούς. Τον κατηγόρησαν ως αιρετικό και Τον Σταύρωσαν.

Ήλθα για να Σταυρωθώ και το γνωρίζω καλά. Και επειδή το γνωρίζω και δεν φοβάμαι γι’ αυτό ομολογώ την Αλήθεια, την οποία η Άναρχος Θεότης που εκπροσωπώ επί της γης μου επιτρέπει, μου έδωσε την άδεια και εξακολουθητικώς μου δίνει την Εντολή να φανερώνω στη γη. Και σας βεβαιώ ειλικρινά, ότι δεν με εδίδαξαν οι Εσσαίοι, ούτε οι Εσσαίοι που υπάρχουν στην Αθήνα, ούτε το Αιγυπτιακό ιερατείο, ούτε οι Λάμα του Θιβέτ, ούτε ανήκω σε κανένα Σύλλογο, σε καμία οργάνωση, σε κανένα κρυφό ίδρυμα, σε καμία Σχολή, σε καμία Εκκλησία.

Είμαι Ελεύθερος, Ελεύθερος από τα πάντα, όπως Ελεύθερος μπορεί να ‘ναι μόνο ο Θεός. Αναγκάζομαι να φορώ ρούχα και παπούτσια, για να ‘μαι προσαρμοσμένος με τον άνθρωπο της Νέας Εποχής, αλλιώς θα φορούσα ένα Χιτώνα μακρύ, τον οποίον όσοι μπορείτε να δείτε, τον φοράω και μπορείτε να δείτε και τους τύπους των ήλων στα χέρια μου εντυπωμένους και μπορείτε να δείτε όχι ακάνθινο στεφάνι πια, αλλά το περίγραμμα της κεφαλής Μου, αν έχει Φως, αν έχει γράμματα.

Μα τι να σας πω, δεν θέλω να κάνω επίδειξη καμία. Ο σκοπός μου δεν είναι να επιδειχθώ, ούτε ο Χριστός επιδεικνύετο. Πέρασε σαν ο Ταπεινός και απλοϊκός Διδάσκαλος της Ιουδαίας. Έτσι περνώ και Εγώ, σαν ένας Ταπεινός και απλοϊκός Διδάσκαλος του Λόγου, που φανερώνει το Λόγο, ανάλογα με την Εξουσία που μου έχει δοθεί. Είμαι υποχρεωμένος να σας εμφανιστώ, δεν μπορώ να κρύβομαι, δεν είναι δυνατόν να κρύβομαι, μα δεν ήλθα για να κρυφτώ. Ήλθα ακριβώς για να φανερωθώ ως Δευτέρα Παρουσία επί της γης, αλλά ήλθα για να σας δείξω, όχι μόνο με λόγια, ότι είμαι ο Ζων και Ενεργών Διδάσκαλος, ο εν Παντί ευρισκόμενος και εν τω Ουρανώ άνω και εν τη γη κάτω και εντός Μου και εκτός Μου και περιπατώ με Αδελφούς, οίτινες μερικοί εξ’ αυτών έλαβαν ήδη το χρίσμα του Χριστού-Μαθητού, έλαβαν το χρίσμα της μαθητείας του Λόγου εις τα Μυστήρια και εις την επιφανείαν του Λόγου.

Και έχω δώσει δείγματα πολλά σε όσους μπορούν να με κατανοήσουν και δεν πείραξα κανέναν και όποιος εκπειράζεται, εκπειράζεται από την ατέλειά του και όχι από Εμέ. Ήλθα να συντρίψω την πλάνη εις την οποίαν διαβιεί η ανθρωπότης. Ήλθα να γκρεμίσω όλα τα έργα της τα λανθασμένα, ήλθα να αποκαλύψω μυστικές ενώσεις παράνομες και μυστικές εταιρείες. Ήλθα να φανερώσω τα πάντα, ήλθα να ενώσω και τα πάντα, ήλθα να σας δώσω Νέες έννοιες, να σας ανοίξω Νέους ορίζοντες, να σας βοηθήσω να κάνετε Νέες επιλογές, ήλθα να ανοίξω τους Ουρανούς σας, τους Ουρανούς της Θεότητάς σου Άνθρωπε, για να μπορέσεις να γίνεις Θεάνθρωπος εν εκδηλώσει.

Ήλθα να συντρίψω το ανθρώπινο «εγώ» σου, την ανθρώπινη παρουσία σου, ήλθα να σε βοηθήσω να θυσιαστείς, όπως έκανα και θα κάνω και θα κάνετε όλοι, όσοι επιθυμείτε να Χριστοποιηθείτε, όσοι επιθυμείτε να ενωθείτε με τη Θεότητα. Εγώ είμαι ο Αρμόδιος, ο κατάλληλος, ο Ενωτής Χριστός. Εγώ θα σας δείξω το Δρόμο, τον Ένα και Μοναδικό της Θέωσής σας. Εγώ θα σας πιάσω από το χέρι να σας οδηγήσω μέσα από τους δαιδάλους της υλικής ζωής, μέσα από το δαίδαλο της ψυχής σου άνθρωπε. Εγώ ήλθα να στερεώσω την Πίστη σου και να την κάνω αρραγή.

Εγώ ήλθα να δώσω το σύνθημα, αλλά και να τελέσω στην πράξη όσα εδίδαξε και ο Χριστός, όπως τα τήρησε και Αυτός. Εγώ τη Νέα περίοδο θα κάνω εμβάθυνση νέα στη Νέα Διδασκαλία, θα κάνω φανέρωση άλλη, της ίδιας Διδασκαλίας και θα ενώσω τα πάντα. Θα αλλάξω τις δονήσεις των σωμάτων σας, θα αλλάξω τις δονήσεις στις καρδιές σας, θα μετατοπίσω το νου σας, θα στείλω καινούργιους κυματισμούς στον ανθρώπινο νου, για να γίνει Νους Χριστού, θα αφαιρέσω τα εμπόδια από το νου σας, θα συντρίψω τα εμπόδια του νου σας, διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν εμπόδια μέσα στο νου σου Άνθρωπε και να Χριστοποιηθείς.

Πρέπει να αφαιρεθούν, είτε διά της Διδασκαλίας του Λόγου η οποία αφειδώς παρέχεται, είτε διά γεγονότων τα οποία θα συμβούν σε όλους σας, ώστε να σας καταστήσουν κατάλληλους εισδοχείς του Απολύτου, των Απολύτων συναισθημάτων, των Απολύτων καταστάσεων, των Απολύτων ιδεών, των εκχεομένων εκ του Ανάρχου Θείου Πυρίνου Νου και εκ του οποίου εκπορεύονται τα πάντα και διαχέονται εις όλους τους Κόσμους της Δημιουργίας και σε όλες τις Μορφές και Μορφικές εκδηλώσεις, Αενάως, Αδιαλείπτως, άνευ Αρχής και Τέλους και ορίων τέλους.

Είμαι ο θεράπων ιατρός εκείνων, οίτινες έχουν χρείαν και πάντες έχετε χρείαν. Εκείνοι οι οποίοι νομίζουν ότι δεν έχουν χρείαν, είναι εκείνοι ακριβώς οι οποίοι θα παραμείνουν ασθενείς, καθήμενοι εις το «εγώ» των, εις την έλλειψιν της Αγάπης, όντες ασθενείς λόγω ελλείψεως των ειδικών βιταμινών, τις οποίες παρέχει η Αγάπη Μου και η Αγάπη του Πατέρα και η Αγάπη της Μητέρας Μου, που είναι τα πάντα Ένα.

Μακάριοι οι οιδότες την Αλήθειαν και ταύτην ως γνώμονα του βίου αυτών θέντες. Μακάριοι οι πιστεύσαντες εις αυτήν ως ούτοι άξιοι αυτής κληθέντες, εν αυτή δε εμμένοντες και ταύτην τηρούντες υπέρ αυτής τον βίον αυτόν καταλειψάμενοι, τον εν τη Αλήθεια κεκρυμμένον θησαυρόν Πνευματικής αποκαταστάσεως, ως άξιοι αυτής τηρηταί συναποκομίσωσιν. Από πάντας τους Ακολούθους Μου επιζητώ τη διηνεκή πάλην αυτών εν τη επιλάμψει της Αλήθειας.

Ουαί εις εκείνους οίτινες διεστρέθλωσαν την Αλήθεια του Ανάρχου Λόγου και οίτινες εμμένουσιν εκ νέου να διαστρεβλώσουσιν ταύτην. Θέλουσι παραμείνει άνευ ζωής και θέλουσι μεταφερθεί εις έτερον Πλανήτην, άγονον και άνυδρον, ίνα μαθητεύσουν εις μίαν Νέαν ολόκληρον Κοσμικήν περίοδον μέχρις ότου προετοιμαστούν να επανέλθουν εις την ύλην, εις ένα Πλανήτη κατάλληλα διασκευασμένον διά να τους υποδεχθεί ως πνεύματα ανυπότακτα εις το Θειον Μοναδικόν Θέλημα.

Και θέλω δώσει δείγματα και θέλω αναρτήσει ιμάντας ψυχών και θέλω ενώσει ψυχάς με πνεύματα, ίνα αισθανθούν, ίνα ακούσουν, ίνα ίδουν, ίνα βιώσουν την Ουράνια Τελειότητα επί της γης, την Ουράνια Αρμονία, το Ουράνιο Κάλλος της Θείας Δημιουργίας του παντός. Και θέλω καταστήσει αυτάς Εικόνας Μου τελείας, παλλομένας και ενωμένος εις τους αναπαλμούς της Θείας Αγάπης Μου, εις τους αναπαλμούς του Θείου Έρωτος, εις την ζωήν την Θείαν και θέλω φανερωθεί και θέλουσι φανερώσει οι μαθηταί Μου και Νέοι Καθηγηταί και Διδάσκαλοι επί της γης.

Αναγνωρίζω τους πάντας την ώραν αυτήν ως Αδελφούς Μου. Καθιστώ πάντας ανεξαιρέτως, Κοινωνούς της Χάριτός Μου, Κοινωνούς του Φωτός Μου. Δίνω εις ένα έκαστον εξ υμών την Εξουσίαν την οποίαν φέρω, του Ζώντος εν εκδηλώσει Διδασκάλου-Λόγου-Χριστού, ίνα καλλιεργηθείτε, ίνα επιμορφωθείτε, ίνα αγωνισθείτε, ίνα θυσιαστείτε, ίνα ενωθείτε ουχί μόνον με Εμέ, τον εκπροσωπούντα τον Άπειρον, Πανάγαθον, Παντελεήμονα Θεόν, αλλά να ενωθείτε με τη Ροή του Παντός, με την Άπειρον Θεότητά Μου, Άνθρωπε-Θεέ, Άνθρωπε Χριστέ, Λόγε, Διδάσκαλε Μοναδικέ, που προορισμός σου είναι η Θεότητά σου να εξακοντισθεί στα Σύμπαντα εκείνα τα οποία στερούνται της Μορφικής εκδηλώσεως του Λόγου.

Αμήν, αμήν λέγω υμίν, ότι θέλω ανάψει την φλόγαν της Πίστεως εις εκείνους οίτινες Μου εμπιστεύονται τη ζωή τους. Αμήν, αμήν λέγω προς σε Γύναι, ότι θέλεις δονηθεί εις τας δονήσεις της Εκπάγλου Καλλονής της Θείας Μητρός Μου και θέλεις ενωθεί μετ’ Αυτής, ως Εικών Τέλεια και έχω την εντολή και την εξουσιοδότηση εκ της Ανάρχου Μητρός να σου δώσω την Χάριν Της, την Ευλογίαν Της, να φορέσω εις το πρόσωπό σου, το Πρόσωπο το Απειρόκαλλον Εκείνης, να πληρώσω την καρδίαν σου, της ιδίας Εικόνος και της ιδίας ποιότητος Αγάπης, ίνα σε εξαποστείλω καθ’ ό τούτο Θέλημά Της, να την φανερώσης εις όσα μέρη διήλθες και να τους καταστήσης γνωστόν ότι «Εγώ εκπροσωπώ τη Θεία Μου Μητέρα, κατά τρόπον τοιούτον, όσον δύναμαι την στιγμήν αυτήν» προσπαθούσα. Και αενάως προσπαθούσα, θέλεις ταυτιστεί με την Θείαν Άναρχον Θεότητα της Ανάρχου Μητρός ίνα εξακοντισθείς ως Τελεία Αυτής Εικών εις Πλανήτην έτερον, ετέρου Ηλιακού Συστήματος, διότι ο λόγος διά τον οποίον προσήλθες πλησίον Μου ίνα παραλάβης από Εμέ την Θείαν Άπειρον Αγάπην, την Θείαν Απειρόκαλλον Μορφήν Εκείνης, η οποία ουδέποτε είχε Μορφήν, αλλά έλαβε Μορφήν για να εκδηλωθεί εις την γην.

Αληθώς σου λέγω Άνθρωπε, ότι θέλεις καταπατήσει τας ιδεολογίας σου, ότι θέλεις Μου παραδώσει τας γνώσεις σου τας γήϊνας, τας εκ της ύλης προερχομένας ίνα δώσω εις εσέ Θεογνωσίαν και ίνα σε καταστήσω Διδάσκαλον, ουχί της αγνοίας, αλλά Διδάσκαλον της Αλήθειας και του Φωτός. Φέρω Εσέ Ενώπιον Μου, εις εκδήλωσιν Νέαν και σε καθιστώ Διδάσκαλον-Λόγον- Χριστόν εν εκδηλώσει ίνα Με φανερώσεις από όσα μέρη θα περνάς, με όλους τους τρόπους που μπορείς, με όλη σου την Πίστη που έχεις και διαθέτεις, με όλη σου την Αγάπη. Και εκτός σου εις μίαν Μορφήν Θείαν, γνωστήν ήδη εις Εσέ και το Απειρόκαλλον Κάλλος του Θείου Νου, εισπορεύω εντός σου, διασπώ τα τοιχώματα τα υλικά τα οποία φέρεις εισέτι, διασπώ λογισμούς άσεμνους, διασπώ πάντα τα εναπομείναντα υλικά στοιχεία, άτινα ήθελον παρεμποδίσει Εσέ να μεταστοιχειωθείς εις Θεάνθρωπον Ιησούν.

Αμήν.