ΗΓΕΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ

Αγαπημένε Άνθρωπε, θα σταθώ σε μία λέξη που εκπορεύθηκε διαμέσου του Διδασκάλου και στην προτροπή που σας δόθηκε να εκδηλώσετε την έννοιά της. Τη λέξη Ηγέτης. Στέκομαι σ’ αυτή την έκφραση, γιατί θέλω να σε βοηθήσω να καταλάβεις, Άνθρωπε, πόσο σημαντικό είναι να μπορέσεις να εκδηλώσεις την ολοκληρωμένη εννοιολογική της σημασία. Κατ’ αρχήν πρέπει να χωρέσεις την ολο­κληρωμένη εννοιολογική της σημασία, γιατί στην Πνευμα­τική πορεία δεν καλείσαι να ηγηθείς σε μία μερίδα ατόμων, σε ορισμένα τμήματα προσωπικοτήτων, και να τα κατευ­θύνεις εκεί όπου πιστεύεις ότι ίσως θα είναι σωστό. Στην Πνευματική πορεία καλείσαι να καλύψεις την Ολότητα του Εαυτού Ανθρώπου με την Αλήθεια, με το Φως και να την αφυπνίσεις μέσα στην Αλήθεια και στο Φως, ώστε ν’ ακολουθήσει τα βήματα της Ένωσης, της Αγά­πης, της Συναδέλφωσης.

Για να γίνεις ηγέτης του Πνεύματος, ηγέτης της Αλή­θειας, πρέπει κατ’ αρχήν να κατορθώσεις να γίνεις Ηγέτης του εσωτερικού σου Είναι. Να γίνεις ηγέτης των αντιθέσεων, των αντιφάσεων, των συγκρούσεων, που πα­ρουσιάζονται μέσα σου, ενώνοντας. Να γίνεις ηγέτης των συναισθημάτων που πλημμυρίζουν την καρδιά σου, μετουσιώνοντας τα πάντα μέσα στη Θεία και Πύ­ρινη Αγάπη. Να γίνεις ηγέτης των σκέψεών σου, φανε­ρώνοντας μέσα απ’ την ενοποιημένη λειτουργία τους την Απόλυτη Σοφία, την Τέλεια Γνώση, την ολοκλη­ρωμένη Αρμονία και Τελειότητα του Απείρου. Δεν κα­λείσαι στην Πνευματική πορεία ν’ αναπτύξεις κάποια στοι­χεία του Είναι σου και μ’ αυτά να κυριαρχήσεις πάνω στα άλλα τμήματα του Εαυτού σου. Δεν καλείσαι να διακριθείς και να χρησιμοποιήσεις αυτή τη διάκριση σαν τρόπο επι­βολής πάνω σε οποιοδήποτε τμήμα σου. Αντίθετα, καλεί­σαι ολοκληρωμένα να ανέλθεις, ολοκληρωμένα να μετουσιωθείς, κι αυτή τη μετουσίωση να τη διαχύσεις σε όλα τα τμήματά σου. Να ηγηθείς προσφέροντας, να ηγηθείς δί­νοντας τη δύναμη της Πίστης, τη δύναμη της Ζωής, τη δύ­ναμη της ολοκληρωμένης Ενότητας, μέσα σε κάθε σημείο του Είναι.

Ηγέτης Πνευματικός σημαίνει ολοκληρωμένη Ον­τότητα, που μπορεί να συλλέγει μέσα της τις δυσαρμο­νίες του Όλου και να εκπέμπει Αρμονία, Φως, Ενότητα προς κάθε τμήμα του Εαυτού Ανθρώπου, συμπληρώνον­τας κενά, εξισορροπώντας ανισορροπίες, καλύπτοντας με Θεία Τελειότητα κάθε στοιχείο, καλύπτοντας με δη­μιουργική Πνοή κάθε αδράνεια. Ηγέτης Πνευματικός ση­μαίνει πανανθρώπινη Οντότητα, που περιέχει εντός της τους παλμούς, τους ήχους, τις καταστάσεις όλου του Ανθρώπου, τις χωράει και τις εκδηλώνει ενοποιη­μένες. Ηγέτης Πνευματικός σημαίνει Λόγος, σημαίνει Φως, γιατί δεν υπάρχει στην ολοκληρωμένη εκδήλωση της Δημιουργίας και στο Ανεκδήλωτό της άλλη Ύπαρξη εκτός από τον Λόγο Θεό.

Ο Ηγέτης ο Πνευματικός γνωρίζει τα αίτια, γνωρί­ζει τα αποτελέσματα, μπορεί να εισχωρήσει στα πάν­τα και υπάρχει στα πάντα. Ο Πνευματικός Ηγέτης ανα­διπλώνει μέσα από τα πάντα την Αρμονία, την Ενότητα, το Φως. Δίνει την Ουσία της Αλήθειας μέσα σε κάθε πλάνη, την Ουσία της Τελειότητας μέσα σε κάθε ατε­λές. Μπορεί να πλησιάζει κάθε τμήμα του Εαυτού, γιατί είναι μέσα του, μπορεί να το κατανοήσει και να του δώ­σει τη σπίθα της ανύψωσης. Γιατί ο Πνευματικός Ηγέτης ουδέποτε επιδιώκει να προσεταιριστεί ψυχές, υποστάσεις, ουδέποτε επιθυμεί να τις κατευθύνει τυφλά. Δίνει στα πάντα, σε κάθε παλλόμενο Ον, συνειδητότητα. Αφυπνίζει την εσωτερική Αλήθεια, γεννά τον Λόγο, θέτει σε ενέργεια, μέσα σε κάθε τμήμα του Ανθρώπου, τη δυνατότητα Θέωσης. Δεν κατευθύνει, αλλά γίνεται ο Δρόμος, γίνεται το σκαλοπάτι.

Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην κατεύ­θυνση, στην κυριαρχία και στην έκφραση των βημάτων που πρέπει ν’ ακολουθήσει ο Άνθρωπος. Διότι η έκφρα­ση των βημάτων γίνεται με ολοκληρωμένη προσφορά της Υπόστασης που ηγείται. Γίνεται με ολοκληρωμένη διάχυ­ση των παλμών της Αρμονίας, που αυτή η συνειδητή θέση έχει προσφέρει σ’ Αυτόν. Η διαφοροποίηση του Ηγέτη της Πνευματικής πορείας, είναι ότι γνωρίζει καλά, κατέχει από­λυτα, ότι τίποτα δεν του ανήκει, τα πάντα ανήκουν στο Όλο, ότι είναι γνώστης της Μυστηριακής λειτουργίας της Ανιδιοτέλειας, της ανεξάντλητης Προσφοράς, που φορτίζεται από την ίδια της τη λειτουργία και ανακυ­κλώνεται από τη δύναμη της ενεργειακής της ισχύος.

Είναι γνώστης της άοκνης τροφοδοσίας προς το σύνολο του Εαυτού του, της άοκνης μετουσίωσης, που πρέπει να συντελεί μέσα σε κάθε τμήμα του, για να το καταστήσει Πνευματικό ηγέτη, για να κατανοήσει την ανάγκη της εν­συνείδητης πορείας, της ολοκληρωμένης επίγνωσης, της ευθύνης που φέρει για το σύνολο του Εαυτού του.

Ο Άνθρωπος, για να Θεωθεί, πρέπει πρώτα να ηγηθεί στο ανθρώπινο στοιχείο του. Θα ηγηθεί σ’ αυτό όχι με τον τρόπο που μέχρι τώρα έμαθε να ηγείται στα κοι­νωνικά κατεστημένα, αλλά με Μετουσίωση, με Αγάπη, με Ενότητα. Ο Πνευματικός Ηγέτης, που υπάρχει μορφοποιημένος, διδάσκει στο κάθε τμήμα του Ανθρώπου να ηγηθεί στη διττότητα, με την Πνευματική έννοια, και να αναδείξει τον Εαυτό του όμοιο Ηγέτη για την Ολότη­τα του Ανθρώπου. Υπάρχει περίπτωση να παρεξηγη­θεί η κατάσταση της ηγεσίας, επειδή παρανοείται από τον άνθρωπο σαν έννοια και πιστεύεται ότι στερεί ελευθερία, στερεί δυνατότητα έκφρασης, στερεί δυνατότητα αυθόρ­μητης και ελεύθερης εκδήλωσης. Αυτό είναι ένα λάθος της πλάνης, που δημιουργείται μέσα στους συλλογι­σμούς του νου. Στην Απόλυτη έννοια της Τελειότητας, ο Ηγέτης δεν δεσμεύει, οδηγεί στην αποδέσμευση, γιατί γίνεται ο ίδιος η αποδέσμευση. Ο Ηγέτης δεν κα­θηλώνει με κανέναν τρόπο, οδηγεί στην απελευθέρω­ση, γιατί είναι ο ίδιος η απελευθέρωση. Ο Ηγέτης δεν έχει περιορισμούς μέσα σε λέξεις, δεν τις χρειάζεται, γιατί είναι τα πάντα. Δεν έχει ανάγκη να τον αναγνωρίσουν σαν Ηγέτη, έχει αναγνωρίσει ο ίδιος τον Εαυτό του μέ­σα από την ένωση με τον Λόγο και παρουσιάζει αυτή τη θέση του, αυτή την επίγνωσή του, αυτή την ένωσή του, με την καθημερινή του προσφορά και εργασία, με την καθημερινή του συμμετοχή στη Μετουσίωση της Ολότητας του Ανθρώπου.

Πολλές φορές, Άνθρωπε, σε ακούω να λες ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ηγεσία στην Πνευματική πορεία, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν επιβαλλόμενες κινήσεις, εφόσον το κάθε τμήμα του Εαυτού διδάσκεται εσωτερικά από τον Λόγο. Έχεις ενωθεί με λάθος τρόπο, Άνθρω­πε, με τον Πνευματικό Ηγέτη. Ο νους σου έχει συνδε­θεί με έννοιες περιορισμένες μαζί του, γιατί ο Πνευ­ματικός Ηγέτης ουδέποτε απαιτεί εξάρτηση, ουδέποτε ζήτησε δέσμευση. Διδάσκει συνεχώς την ελεύθερη κί­νησή του, για να εκδηλώσεις τον Λόγο, και σου δίνει δείγ­ματα φανερά της ένωσης με τον Λόγο, σαν Φάρος που θα σε διευκολύνει ν’ ανοίξεις το «Είναι» σου, όχι σαν περι­οριστικές καταστάσεις τύπων, μέσα στις οποίες πρέπει να ενταχθείς. Σου διδάσκει ν’ απελευθερωθείς από τα όρια και τα πλαίσια, να βρεις τον τρόπο λειτουργίας σου, τον τρόπο ένωσής σου, ν’ ανιχνεύσεις όλα σου τα σημεία και να φανερώσεις τον Θείο σου Εαυτό σε Απόλυτη Ενό­τητα, χωρίς να δεσμεύεσαι μέσα σε πλαίσια ή φόρμες, αλλά αφήνοντας ελεύθερη τη Θεία Δόνησή σου, να εκ­δηλωθεί και να ρεύσει. Εσύ παρανοείς τη διδαχή λό­γω εξαρτημένης σύνδεσης μαζί του. Αφαίρεσε τις εξαρ­τήσεις, για να μπορέσεις να δεχτείς και την τροφοδοσία που σου παρέχει, χωρίς να την ντύνεις με πλαίσια, με πε­ριορισμούς, με όρια, και χωρίς να του ανακυκλώνεις αυ­τά τα πλαίσια, τους περιορισμούς και τα όρια συνεχώς, θέτοντας το μηχανισμό του σε συνεχή μετουσίωση ίδιων πραγμάτων.

Κατανόησε, ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στον Ηγέτη που διαμόρφωσες στο νου σου και στον Πνευ­ματικό Ηγέτη που φανερώνεται σ’ εσένα και εκφράζει Αγάπη, Ενότητα, διάχυση παλμών, διάχυση Αρμονίας. Αν μπορούσες να συλλάβεις την Ενότητα και την Ολό­τητά Του, τότε δεν θα χρειαζόταν ούτε καν αυτή η έν­νοια. Αν μπορούσες να προχωρήσεις χωρίς ν’ αναζητάς κάποιες φόρμες, αλλά αναγνωρίζοντας την Προσφορά και την Πηγή της, τότε δεν θα σου τις παραχωρούσα ούτε αυ­τές. Σου παραχωρώ αυτές τις έννοιες της ηγεσίας, που ντύνουν την Αλήθεια Μου με μορφικές καταστάσεις που είναι πλησιέστερες σ’ εσένα, ακριβώς για να σε βοηθήσω να βγεις με ισορροπία από τα πλαίσιά σου και να οδηγη­θείς στο Άπειρο. Γιατί ο Πνευματικός εκφραστής του Λό­γου, που Με εκπροσωπεί και Με διαχέει, δεν έχει καμία χρεία να παρουσιάζεται μ’ αυτό τον τρόπο. Αντίθετα, θα σου κάνω γνωστό, ότι αυτός ο τρόπος έκφρασης πολλές φορές Τον περιορίζει μέσα σε ορισμένα πλαίσια που είναι απαραίτητα για σένα, για την ανύψωση από το στάδιο όπου βρίσκεσαι τώρα, στο επίπεδο του εκπαι­δευόμενου Λόγου, που η Αλήθεια ρέει και η Μία θέληση είναι διάχυτη παντού, η επικοινωνία και η Ένωση είναι μία πραγματικότητα. Που η κοινή επιθυμία είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο, οι κοινές επιδιώξεις και η συνεχώς αυξα­νόμενη ανακύκλωση της Προσφοράς είναι το χαρακτηρι­στικό στοιχείο. Επομένως είναι σ’ αυτό ακριβώς το στάδιο ενεργή η ενσυνείδητη γνώση, η ενσυνείδητη πίστη, η ενσυνείδητη ταύτιση με τη Θέωση και η ενσυνείδη­τη ηγεσία του Θείου πάνω στο ανθρώπινο, με τη λει­τουργία της Μετουσίωσης και της Μετάλλαξης. Επομέ­νως σ’ αυτό το στάδιο δεν υπάρχει η ανάγκη εκδήλωσης ηγέτη πνευματικού με τη διαχωριστική κατάσταση, που απαιτείται σε πιο χαμηλά στάδια. Στα πιο χαμηλά στάδια ο Πνευματικός Ηγέτης γίνεται ο ηγέτης του ανθρώπινου στοιχείου, του κάθε τμήματος του Ανθρώπου, δηλα­δή εκείνος που θα δράσει μετουσιώνοντας, εκείνος που θα δράσει αφυπνίζοντας, εκείνος που θα οδηγήσει στην ανοικοδόμηση των ψυχών.

Πρέπει ν’ αναγνωρίσεις, Άνθρωπε, τη λειτουργία της προσφοράς, που παρέχεται από τον Πνευματικό Ηγέτη της Ολότητας, προς τα τμήματα του Εαυτού, και να τη δεχτείς όχι σαν δεσμευτική κατάσταση, αλλά σαν λειτουργία της ολοκληρωμένης Ύπαρξης, σαν ενιαία Ανά­σα του Ενός Είναι, που δρα για το Όλο και όχι για τη μερικότητα, και Μετουσιώνει το Όλο κι όχι τη μερικότητα. Μό­νο αν δεχτείς έτσι τον Πνευματικό Ηγέτη, θα μπορέσεις να δρέψεις και τους καρπούς της Προσφοράς Του, θα μπο­ρέσεις να νιώσεις τη βοήθεια που σου παρέχει, για να ενωθείς με τον Λόγο, για να φύγεις από τα όρια και τους περιορισμούς, για να γίνεις Λόγος. Θα μπορέσεις να κα­τανοήσεις την ολοκληρωμένη Προσφορά, που τα δεσμά και τα όρια, τα οποία εσύ έχεις πολλές φορές, της αποδίδουν καλύμματα προσωπικότητας και τη βλέ­πουν περιορισμένη, χωρίς αυτή να είναι, ή της απο­δίδουν τάσεις εξουσίας ή κυριαρχικότητας, τάσεις που υπάρχουν μέσα σου και που πρέπει να μετουσιωθούν, για να μπορέσεις κι εσύ να δράσεις προσφερόμενος προς το Όλο, να γίνεις Αγάπη για το Όλο, Φως και Αλήθεια.

Αγαπημένε Άνθρωπε, σε Ευλογώ για να καταλά­βεις ότι η Ιεραρχία υπάρχει, όσο εσύ την επιζητείς, όσο εσύ χωρίζεις. Όσο χωρίζεις τα τμήματα του Εαυ­τού σου σε επίπεδα, τόσο θα υπάρχει και η Ιεραρχία, τόσο θα έχεις ανάγκη να αισθάνεσαι εσύ ανώτερους και κατώτερους, να αποδέχεσαι τους ανώτερους και ν’ απορρίπτεις τους κατώτερους. Η Ύπαρξη του Πνευματι­κού Ηγέτη ως εξουσιαστή ή κυρίαρχου, όπως μπορεί κά­ποιες στιγμές να τον αισθάνεσαι, ή ως εκδήλωση απαίτη­σης τυφλής υπακοής, θα πάψει να υφίσταται μέσα σου, όταν εσύ απεκδυθείς αυτά τα καλύμματα, γιατί ο Πνευ­ματικός Ηγέτης δεν εκδηλώνεται με τον τρόπο αυτό, κι αν καμιά φορά οι εξωτερικές του εκδηλώσεις σού δη­μιουργούν αυτές τις εντυπώσεις, είναι ακριβώς για να σε οδηγήσουν να δεις την Αλήθεια, να σε οδηγήσουν να συν­δεθείς μαζί Του, με Ενότητα. Να γίνεις, με τη διδαχή που σου παρέχει, προσφορά για το σύνολο, να γίνεις Λό­γος και Αγάπη.

Σ’ Ευλογώ, Άνθρωπε, να χωρέσεις τη Νέα Εκπροσώ­πησή Μου μέσα από μορφές. Σ’ Ευλογώ αρχικά να χωρέσεις την Εκπροσώπησή Μου μέσα από Μία Μορφή, που Θεώνεται δίπλα σου και εκπαιδεύεται δίπλα σου, ακριβώς για να κάνει σ’ εσένα προσιτή την ιδέα της εκπαίδευσης και της Θέωσης. Σ’ Ευλογώ να μπορέσεις να συλλέξεις τις διδαχές που σου παρέχει με όλους τους τρόπους, που είναι διδαχές απαραίτητες για να καλύψουν τα κενά σου, και να αποδώσεις προς Αυτόν την ενοποιημένη Αγά­πη του Όλου, ν’ ανταποκριθείς στην ανακύκλωση της Ανάσας Του ενοποιημένου Είναι. Σ’ Ευλογώ να μπορέ­σεις να ξεφύγεις από την τάση σου να κυριαρχείσαι και να κυριαρχείς, να εξουσιάζεσαι και να εξουσιάζεις, γιατί η οποιαδήποτε πίεση εξουσίας που αισθάνεσαι, ή πίεση κυ­ριαρχίας, είναι ακριβώς η δικαιολογία που τρέφεις για να μπορέσεις να εξουσιάσεις και να κυριαρχήσεις, είναι το έν­δυμα που φοράς στην πλάνη, για να την εκδηλώσεις με προσωπεία Αλήθειας.

Συνειδητοποίησε το λάθος της λειτουργικότητας που εκδηλώνεις μέσα στον ενοποιημένο οργανισμό του Έργου και χώρεσε τον προσφερόμενο Εαυτό Λόγο, όπως εκδηλώνεται. Μπόρεσε να κατανοήσεις τη μετουσίωση που συντελείται, τη διδαχή που σου παραχωρείται, τα στά­δια που εγκολπώνονται μέσα σου σαν ολοκληρωμένα βή­ματα, τα οποία δεν χρειάζεται να βιώσεις, γιατί τα βιώνεις μέσα από την Προσφορά του Πνευματικού σου Δασκάλου. Γίνε εσύ Προσφορά με όμοιο τρόπο για κάθε Άνθρωπο, εγκολπώνοντας τα δικά σου βιώματα γνώσης και εμπει­ρίας, Αρμονίας και Ενότητας, μέσα στην Ολότητα του Εαυ­τού Ανθρώπου, συμμετέχοντας στην Αναγέννηση και στη Ζωή του Όλου, στην αποκατάσταση της Ισορρο­πίας, στην Τέλεια έκφραση της Μορφής και του Αμόρφου, της Εκδήλωσης και του Ανεκδήλωτου των Συμπάντων.