ΕΧΕΙΣ ΧΡΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΣΟΥ

Αγαπημένε Μου Άνθρωπε, ένας νέος χρόνος αρχίζει για σένα, που πρέπει να σε οδηγήσει να καταστείς Άχρο­νος. Μια νέα σειρά από εμβαθύνσεις, από πνευματικές δι­δασκαλίες και εξελίξεις, άλματα και καταστάσεις, που πρέπει να σε οδηγήσει να συμπυκνώσεις κάθε γνώση μέσα στην Απόλυτη Αλήθεια και να εκδηλωθείς σαν Θείος Εαυ­τός σε Απόλυτη Ενότητα.

Θέλω να σου δώσω ορισμένες οδηγίες, Άνθρωπέ Μου, αν και πάντα σε καθοδηγώ, σε πληροφορώ για τις κατα­στάσεις και τις εξελίξεις και σε κατευθύνω με διάφορους τρόπους. Όμως σαν αρχή μιας καινούριας χρονιάς, σου δίνω οδηγίες για να τις χρησιμοποιήσεις σαν μια αφετηρία για νέα στάδια, με μεγαλύτερες πνευματικές εξελίξεις, με ενότητα περισσότερη, με Αγάπη που προσεγγίζει πιο πολύ τα Θεία πεδία και γενικά με εκδήλωση, που ελευθερώνει τη Χριστότητα από μέσα σου σε μεγαλύτερο βαθμό. Ίσως το ηχητικό άκουσμα αυτών των οδηγιών να σου είναι γνω­στό. Όμως προσπάθησε να εισχωρήσεις βαθύτερα μέσα σ’ αυτές, για να συλλέξεις το Θείο τους Μήνυμα και τη Θεία Ισορροπία που σου προσφέρουν, καθώς επίσης τα Θεία πολύτιμα εργαλεία, με τα οποία θα εργαστείς για να φέ­ρεις αποτελέσματα, καρπούς, εμφανείς και προς τα έξω, διάχυτα μέσα στον υλικό κόσμο που ζεις.

Υπάρχουν, Αγαπημένε Μου, σειρά από αποκαλύψεις και σειρά από πνευματικές καταστάσεις, που πρέπει να αναφανούν μέσα από εσένα. Θέλω να γνωρίζεις ότι αυτές οι καταστάσεις, οι αποκαλύψεις και οι διδαχές οι έντονες, με εμφανή δείγματα και εμφανή αποτελέσματα και στην ύλη σου, δεν πρόκειται να έρθουν αν δεν κατακτήσεις την Ενότητα με τον Αδελφό σου Άνθρωπο, την Ενότητα με τα στοιχεία όλα του Εαυτού σου και την Ισορροπία, τη Γαλή­νη, την Αρμονία.

Βρίσκεσαι μέσα σε μία πορεία, επιλέγεις συνεχώς στοιχεία και διδάσκεσαι βάσει αυτών των επιλογών. Διδά­σκεσαι ανάλογα με τον τρόπο που εσύ έχεις ανάγκη, ανά­λογα με τα κενά, κι ανάλογα με το πόσο υπάκουη, πόσο προσαρμοσμένη στους Νόμους είναι η υπόστασή σου ή αντίθετα πόσο σκληρή και ανυπότακτη. Όσο προχωράει η περίοδος της μαθητείας σου, τόσο πιο έντονη θα είναι και η διδασκαλία των συνεπειών, η διδασκαλία της άμεσης εκδήλωσης του λάθους και της άμεσης καθοδήγησης, κα­τεύθυνσης γι’ αυτό, καθώς και της επίπτωσης που εσύ θα λαμβάνεις. Όσο περισσότερο προχωράει η πνευματική σου πορεία, τόσο πιο εμφανή θα γίνονται και τα ελαχιστότερα κενά, που παρουσιάζει η υπόστασή σου, κενά ανι­σορροπίας, μη αγάπης, κενά οποιοσδήποτε δυσαρμονίας, ώστε να γίνουν πλήρως αντιληπτά και να μεταλλαχθούν, να γίνουν Φως και Αγάπη.

Να είσαι έτοιμος για να αντιμετωπίσεις τις εσωτερικές σου ανισορροπίες. Πανέτοιμος και σε επαγρύπνηση, με όλες τις πνευματικές σου δυνάμεις σε εγρήγορση, με συ­νεχή επαφή, επικοινωνία μ’ Εμένα, με συνεχή Προσευχή και ανακύκλωση Αγάπης. Γιατί έχεις να διέλθεις συμπυ­κνωμένα πάρα πολλά στάδια, περισσότερα από τα στάδια που διερχόσουν τους προηγούμενους γήινους χρόνους. Στάδια που θα σε μεταβάλλουν και θα σε απομακρύνουν ολοκληρωτικά από ένα πεδίο εκδήλωσης, για να σε οδη­γήσουν μέσα σ’ Εμένα, με Ενότητα βαθύτερη, συνειδητοποίηση μεγαλύτερη, Φως διάχυτο μέσα από τους πόρους της ύλης σου.

Οι δυσαρμονίες σου οι εσωτερικές πρέπει να καλύπτο­νται άμεσα με τη Θεία Φωταυγή Παρουσία Μου. Εμφανί­ζονται όχι για να σε καθηλώσουν, όχι για να σε καταστή­σουν στάσιμο σε πεδία εξέλιξης, αλλά για να σε πυροδο­τήσουν και να ενεργοποιήσουν τα σημεία του Είναι σου τα αδρανή, ώστε να καλύψουν την αδράνειά τους με υπε­ραυξημένη δράση. Κάθε δυσαρμονία που εσωτερικά σου νιώθεις, είναι κλειδί απελευθέρωσης Θείας Ενέργειας, κλειδί ενεργοποίησης Θείων Κέντρων, κλειδί Μετουσίω­σης και αποκατάστασης της Ισορροπίας. Αν παραμείνεις στη νοητική θέση, ότι οι δυσαρμονίες σου έρχονται για να σε ταλαιπωρήσουν, για να θλίψουν το «είναι» σου και δεν κάνεις τις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να μετακινηθείς άμεσα απ’ αυτές, τότε το μυστηριακό κλειδί που σου πα­ραδίδω χάνει την ενεργειακή ισχύ του. Γιατί αυτό το μυστηριακό κλειδί ενεργεί άμεσα, ταυτόχρονα με τη δυσαρ­μονία, δεν χρειάζεται να παραμείνει ένα χρονικό διάστημα σε αδράνεια. Αντίθετα αν παραμείνει σε αδράνεια πρέπει να δημιουργηθεί μεγαλύτερης έντασης δυσαρμονική κατάσταση, για να τεθεί σε λειτουργία το Κέντρο της υπό­στασης, για το οποίο προοριζόταν. Όσο αρνείσαι τις δυ­σαρμονικές σου καταστάσεις να τις χρησιμοποιήσεις σαν μυστηριακά κλειδιά ανόδου, τόσο θα αυξάνεται η έντασή τους, γιατί κάθε φορά θα χρειάζεται να απελευθερώσεις το Κέντρο από μεγαλύτερες ποσότητες πλάνης και να το θέσεις σε κίνηση με μεγαλύτερη ενεργειακή ισχύ, γιατί θα έχει συσσωρεύσει γύρω του περισσότερα προσχώματα φθοροποιά, προσχώματα που δεν επιτρέπουν την ανακύ­κλωση της Θείας Ενέργειας.

Πρώτο λοιπόν και βασικό, για τη συνέχεια της πορείας σου, η θέση του νου σου απέναντι στις δυσαρμονίες σου σαν μυστηριακά κλειδιά. Έπειτα σημαντικό είναι και η θέ­ση του νου σου απέναντι στις δυσαρμονίες, που εμφανίζει το υπόλοιπο μέρος του Αδελφού σου Ανθρώπου. Κι αυτές μυστηριακά κλειδιά είναι για σένα, που σε βοηθάνε να α­πελευθερώσεις και να θέσεις σε ενέργεια μέρη της υπό­στασής σου. Μ’ αυτό τον τρόπο ενώ εσύ παίρνεις άμεσα μόνο μερικές εμπειρίες από δυσαρμονικές καταστάσεις και τις χρησιμοποιείς για να θέσεις σε λειτουργικότητα τα Θεία σου Κέντρα, ταυτόχρονα παίρνοντας έμμεσα τα μυστηριακά κλειδιά που παρέχω στην υπόλοιπη υπόσταση του Ανθρώπου, ενεργοποιείς κι άλλα μέρη της Θείας σου υπόστασης, φανερώνοντας Ενότητα.

Σου αποκαλύπτω, Άνθρωπε, ότι δεν πρόκειται ουδέ­ποτε να φανερώσω σε μία μεμονωμένη υπόσταση όλα τα μυστηριακά κλειδιά Μου. Αυτό γίνεται γιατί, βρισκόμενος μέσα στη διττότητα, μέσα στο διαχωρισμό και στην πλάνη, αν δεχόσουν όλα τα μυστηριακά κλειδιά στην αποκομμένη σου υπόσταση, θα τα χρησιμοποιούσες με λάθος τρόπο, ενισχύοντας τον διαχωρισμό. Εμφανίζω τα μυστηριακά Μου κλειδιά της Θείας Κίνησης μέσα από διαφορετικές υποστάσεις, από διαφορετικά κομμάτια του Ανθρώπου, με σκοπιμότητα να οδηγήσω εσένα στην τάση της Ένωσης και να σου δείξω και μ’ αυτό τον τρόπο, ότι είναι απαραίτητη η ανακύκλωση της Ολότητας του Εαυτού σου. Διαφορετικά δεν πρόκειται πουθενά να φτάσεις, δεν πρόκει­ται ν’ αναπτύξεις την ολότητα των Θείων δραστηριοτήτων του Είναι σου και επομένως δεν πρόκειται να ταυτιστείς απόλυτα μαζί Μου. Κάτοχος της Απόλυτης Αλήθειας θα γίνεις μόνο όταν φτάσεις στο σημείο να εκφράζεις την Απόλυτη Ενότητα. Μέχρι τότε, η Αλήθεια Μου, η Μία, η Μοναδική, η Υπερτέλεια, θα σου παρουσιάζεται με διάφο­ρους τρόπους, με διάφορες εκδηλώσεις, από διάφορα μέρη σου, ώστε να αντιληφθείς ότι έχεις χρείαν από κάθε μέρος του εαυτού σου για να οδηγηθείς, στην Τελειότητα.

Αγκάλιαζε Άνθρωπε, καθετί, με όποια μορφή κι αν εκ­δηλώνεται, είτε θετική είτε αρνητική, όπως εσύ τις διαχω­ρίζεις. Θυμήσου ότι Εγώ, ο Λόγος, ο Ένας Θεός, Είμαι το Απόλυτο Θετικό και το Απόλυτο Αρνητικό, σε πλήρη Ι­σορροπία και Ενότητα. Κατανόησε ότι αυτός ο διαχωρι­σμός που κάνεις σε θετική ενέργεια και αρνητική, έρχεται πολλές φορές και σε εμποδίζει στην πορεία της ανόδου σου, δεν σου επιτρέπει να ενώσεις και να ισορροπήσεις όλα τα στοιχεία που υπάρχουν εντός σου. Θέσε ως σκοπό σου το Θετικό και το αρνητικό, όπου το αντικρίζεις μεμο­νωμένο να το εξισορροπείς, να το ενώνεις, παρέχοντας από το «Είναι» σου, γιατί αυτή η παροχή από το «Είναι» σου, άμεσα φέρνει σε ισορροπία και τα στοιχεία που υ­πάρχουν σε ανισορροπία εντός σου, έστω κι αν δεν έχουν εκδηλωθεί.

Αγαπημένε Μου, προχώρα με υπευθυνότητα, με συνειδητοποίηση, με Αγάπη. Όλες αυτές οι λειτουργίες τις οποίες σου ανέπτυξα, δεν είναι δυνατόν να λάβουν χώρα αν δεν είσαι εφοδιασμένος με τη συνειδητότητα και την υπευθυνότητα, αν δεν πάλλεσαι κι αν δεν δονείσαι στην Απόλυτη, ιδεώδη, ανιδιοτελή και ανεξάντλητη Αγάπη. Δεν μπορείς στην πνευματική πορεία να ξεχωρίσεις ένα στοι­χείο και να διδαχτείς μεμονωμένα μόνο σ’ αυτό. Αν διδά­σκεσαι την ταπεινοφροσύνη, η ταπεινοφροσύνη περιέχει μέσα της και Αγάπη, περιέχει μέσα της και ενότητα. Αν διδάσκεσαι την Αγάπη, η Αγάπη περιέχει και ενότητα και ταπεινοφροσύνη. Αν διδάσκεσαι την ενότητα κι αυτή πε­ριέχει τα ίδια στοιχεία. Όποια κι αν είναι η διδαχή σου, σε όποιο στάδιο κι αν βρίσκεσαι, τα ίδια στοιχεία διδάσκεσαι, με διαφορετικές μορφές. Τα διδάσκεσαι με διαφορετικές μορφές, ώστε να μπορέσεις όλα τα στάδιά τους να τα κα­τανοήσεις, να τα ενώσεις και να φανερωθείς σαν ολοκλη­ρωμένη υπόσταση Άνθρωπος – Θεός – Λόγος.

Μην κάνεις το λάθος, Άνθρωπε, από δω και στο εξής να διαχωρίσεις καμιά κατάσταση, καμιά υπόσταση, κανένα μέρος του Εαυτού σου. Κι όταν λέω να διαχωρίσεις, αυτό δεν χρειάζεται να γίνει με κραυγαλέες κινήσεις. Μπορεί να γίνει και με τη σκέψη ή με έναν απλό κυμάτισμά της υπόστασης. Έχε κάθε στιγμή τεταμένη την προσοχή σου σ’ αυτές τις διαχωριστικές σκέψεις, σ’ αυτούς τους διαχωριστικούς κυματισμούς και μετουσίωνέ τους, για να μη γίνονται κραυγαλέες εκδηλώσεις, που πλέον θα χρειάζο­νται φανερή έντονη επίπληξη, φανερή έντονη διδασκαλία, πάνω στα ίδια θέματα. Προσπάθησε η συνείδησή σου κα­θημερινά να βρίσκεται σε εγρήγορση και να σου δίνει έν­τονα μηνύματα για τις καθημερινές λανθασμένες κινή­σεις. Γιατί η καθημερινή λανθασμένη κίνηση αν συσσωρευθεί έχει επιπτώσεις, που δεν μπορούν εύκολα να δια­γραφούν. Μετάλλασσε καθημερινά τις λανθασμένες εκ­πομπές σου, ώστε να μπορείς να ξεκινάς με Ουσία ανώτε­ρη Θείας Αγάπης κάθε μέρα. Ώστε να μπορούν οι Θείες Ιδέες σου κάθε μέρα να είναι υψηλότερες και να φανερώ­νονται με φωτεινότητα μεγαλύτερη μέσα από τον νου, ώστε η καρδιά σου κάθε μέρα να έχει την ευχέρεια να δέχεται υψηλότερο κραδασμό Αγάπης.

Σου τονίζω και πάλι, ότι σε αναμένουν πολλές αποκα­λύψεις. Αποκαλύψεις που δεν θα είναι μόνο στο μέρος της διδασκαλίας και της εισχώρησης σε βάθη της Αλή­θειας, σε βάθη αποσυμβολισμών που μέχρι τώρα ο αν­θρώπινος νους δεν χωρούσε, αλλά θα γίνονται φανερές μέσα από την ύλη σου με διάφορους τρόπους, δίνοντας σε σένα το δικαίωμα και την άδεια να διδαχθείς και να προετοιμαστείς για διάφορες καταστάσεις, τις οποίες θα εκδηλώσεις αργότερα στην Ολότητα του Ανθρώπου. Ό­μως αυτά δεν θα σου παραχωρηθούν πριν κατακτήσεις την Ενότητα. Αν σου παραχωρηθούν, θα είναι για σένα καταστρεπτικά. Γιατί θα διαθλαστούν ανάλογα με τα πρί­σματά σου και θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις προ­σωπικές γνώμες, τις ιδιαιτερότητες και ιδιοτυπίες, που θέλουν να εμφανίζονται σαν Θεία Βουλή και τότε θα ακο­λουθήσει πτώση, που θα έχει σαν συνέπεια να εκπέσεις, για να μην χρεώνεσαι και για να μην χρεώνεις την Ολότη­τα του Ανθρώπου.

Συσπειρώσου γύρω από τις εσωτερικές οδηγίες που λαμβάνεις, μα συσπειρώσου και γύρω από ό,τι μέχρι σή­μερα σου έχει παραδοθεί. Ενασχολήσου και πάλι με όλο αυτό το Θείο υλικό, που πολλές φορές θεωρείς μη αναγκαίο ή ξεπερασμένο. Σου λέω ότι αυτό που νομίζεις ότι ξεπέρασες, δεν το έχεις ακόμα ξεπεράσει. Διακρίνω τα κενά σου. Αν και οι βάσεις του πνευματικού σου οικοδο­μήματος έχουν αρχίσει να γίνονται αρκετά σταθερές, υπάρχουν ακόμα διάφορα σημεία, που είναι δυνατόν να ει­σχωρήσει η διάβρωση, να εισχωρήσει ένα στοιχείο και να φέρει κλονισμό. Σ’ αυτά τα σημεία ανάτρεξε, τα σχεδόν ανύπαρκτα, μα αρκετά δυνατά για να σε κλονίσουν. Μην αφήνεσαι στο νανούρισμα της πλάνης, που σε θέλει δυνα­τό, που σε θέλει άξιο, που σε θέλει γερά στερεωμένο. Αλ­λά κάθε στιγμή έλεγχε τις βάσεις σου, γιατί αν σ’ αυτές τις βάσεις υπάρχει κάτι, που δεν είναι Φως, που δεν είναι Πυρ, που δεν είναι Αγάπη, τότε Εγώ ο Λόγος δεν θα φανώ ποτέ εντός σου.

Αγαπημένε Άνθρωπε, Αγαπημένε Εαυτέ Μου, όσο θα προχωράς τόσο πιο πολύ θα ελέγχεσαι κι όσο θα ελέγχε­σαι τόσο πιο πολλά κενά θα ανακαλύπτεις. Όσα κενά θα ανακαλύπτεις, τόσο θα κατανοείς ότι ακόμα απέχεις πολύ από την Απόλυτη Αλήθεια, κι όσο κατανοείς αυτό, τόσο θα γίνεσαι μεστός σε Σοφία, σε Δύναμη, σε Απειρότητα, σε Αγάπη και σε Ενότητα.

Αγαπημένε, στρέψε το βλέμμα σου μέσα σ’ Εσένα, εκεί όπου υπάρχω Εγώ. Εκεί όπου οικοδομείς το Θείο Πνευμα­τικό οικοδόμημα και μετουσίωσε, ισορρόπησε και κάλυψε καθετί με τη Θεία Αγάπη. Στρέψε το βλέμμα σου μέσα στο Πνευματικό οικοδόμημα, που υπάρχει στην Ολότητα του Ανθρώπου, όχι με κρίση, όχι με κατάκριση, όχι με τάση διαχωρισμού, αλλά με διάθεση προσφοράς της δικής σου Αρμονίας, της δικής σου Ισορροπίας, μέσα στα σημεία που υπάρχει ανισορροπία στο Πνευματικό οικοδόμημα της Ολότητας του Ανθρώπου. Ενώσου με κάθε τρόπο κι έκφρασε αυτή την ένωσή σου, όπως μπορείς. Έκφρασέ την με τα μάτια σου, έκφρασέ την με τη φωνή σου, με τα χέρια σου, με τον παλμό της καρδιάς σου, με την κίνηση της σκέψης σου, με τη διάθεση της συνείδησής σου. Έκφρα­σέ την, Άνθρωπε, χωρίς περιορισμό, Άπειρα, όπως Εγώ την εκφράζω, γιατί μόνον αν ενωθείς Άπειρα, αν ενωθείς με όλα τα σημεία σου, με όλες τις καταστάσεις σου, θα μπορέσεις να συλλέξεις τη Θεία Τελειότητα, που αυτή η Ενότητα περιέχει εντός της.

Ενεργοποιήσου και πάλι στη θέση της Ενότητας, της Αγάπης, της Ομοουσιότητας, γιατί χωρίς αυτά η πορεία σου θα παραμείνει στάσιμη. Θα είναι ανακύκλωση σε πα­ρόμοιες διδασκαλίες, ενώ δεν θα σου επιτρέπεται να ει­σχωρήσεις στην εμπράγματη διδασκαλία πνευματικών ε­μπειριών και καταστάσεων με καταφανή αποτελέσματα, που θα σε καταστήσουν πραγματικά συνειδητό Σύνθεο, πραγματικά υπεύθυνο, πραγματικά ενωμένο με όλα σου τα σημεία με τον Λόγο, που θα σε καταστήσουν υπεύθυνο και ικανό να διαχύσεις στην Ολότητα του Ανθρώπου τα μόρια του Εαυτού σου.

Αναρωτήθηκες με ποιο τρόπο θα διαχύσεις τα μόρια του Εαυτού σου στην Ολότητα; Αναρωτήθηκες πώς αυτές οι Ευλογίες, που σου έχω δώσει, δύνανται να καταστούν καθημερινή πραγματικότητα, πέρα από εκείνη τη στιγμή που με τον Λόγο Μου Εγώ τις ενεργοποιώ; Αυτά όλα θα καταστούν καθημερινή πραγματικότητα, όταν γίνεις Ενό­τητα Αδιαίρετη, όταν περάσεις εκείνο το στάδιο που, δι­δασκόμενος με διάφορους τρόπους, θα μπορείς να ανα­πλάθεις την ύλη σου, θα μπορείς να διαπερνάς αυτήν με κυματισμούς που εσύ θα επιλέγεις από τη Θεία Υπερτέ­λεια Δόνηση και θα προσφέρεις μέσα σε κάθε υπόσταση, αυτή την ύλη μ’ αυτό τον κυμάτισμά που θα έχει ανάγκη. Όταν θα μπορείς την ύλη σου να την αποσυνθέτεις και να τη συνθέτεις μέσα στην ύλη του Αδελφού σου Ανθρώπου, τότε θα είναι πραγματικότητα καθημερινή η Ευλογία και η Χάρη, που ήδη έχεις παραλάβει, που ήδη κρατάς, που όμως δεν είσαι έτοιμος να την ενεργοποιήσεις, γιατί η διαχωριστική διττότητά σου κι ο πλανημένος νους δεν σου το επιτρέπουν.

Αγαπημένε Μου Άνθρωπε, Ευλογώ τον νου σου και χαράζω τις οδηγίες Μου σαν ιδέες Υπερτέλειες, που θα τον διαποτίζουν συνεχώς. Ευλογώ την καρδιά σου και χα­ράζω τη Διδασκαλία Μου σαν Θεία Ποιότητα Αγάπης, που θα ζωοποιεί το «είναι» σου. Ευλογώ τη Συνείδησή σου και χαράζω τα Λόγια Μου σαν συνειδησιακή κατάσταση, που θα σε οδηγεί σε επίγνωση και σε κρίση λαθών. Ευλογώ το σκήνωμά σου και χαράζω σε κάθε πόρο το Θείο Μήνυμα της μετουσίωσης της ύλης σαν συνεχή τροφοδοσία, για να πραγματωθεί η Θεία Επιταγή.