ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ – ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αγαπημένε Μου Άνθρωπε, η Θεία Μου Διδασκαλία α­νακυκλώνεται μέσα στο νου σου, στην καρδιά σου, στη συνείδησή σου, μέχρις ότου αφομοιωθεί και καταστεί πραγματικότητα εκδηλούμενη από εσένα με Άπειρους τρόπους. Στην ανακύκλωση, που πραγματοποιείται εντός σου, αφομοιώνεις σταδιακά στοιχεία, τα απορροφάς, τα εγκολπώνεις μέσα σου και καθίστασαι εσύ και τα στοιχεία αυτά μία Ενότητα Αδιαίρετη και Αδιάσπαστη. Όμως, Αγα­πημένε, παρατηρώ ότι αυτή η ανακύκλωση που πραγματο­ποιείται μέσα σου, δεν φέρει καμία αφομοίωση. Τα στοι­χεία Μου ανακυκλώνονται εντός σου σταθερά, μα δεν αφομοιώνονται, δεν εγκολπώνονται στο «Είναι» σου. Έχει κλειστεί η υπόστασή σου στην εισχώρηση των νέων δονησιακών καταστάσεων, των νέων ενεργειακών σπινθηρισμών και δεν επιτρέπεις σ’ αυτήν να απορροφήσει τη Θεία Μου Φωτοχυσία, τον Θείο Μου Παλμό. Έτσι επανέρχεται η Διδασκαλία Μου στα ίδια και στα ίδια θέματα κι η ανα­κύκλωση που γίνεται μέσα σου συνεχώς παραμένει στα ίδια πεδία εκδηλώσεων. Κι εσύ, Άνθρωπε, παραμένεις στάσιμος στην ίδια κατάσταση μη συνειδητότητας, μη γνώσης, μη υπευθυνότητας. Όσο η στασιμότητα διαρκεί για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, τόσο η αμέλεια έρ­χεται και συσσωρεύεται σαν κάλυμμα πάνω στους αγω­γούς της Ένωσής μας και τόσο οι αγωγοί αυτοί δεν δύνανται να μεταφέρουν το Θείο Φως Αυτούσιο, τη Θεία Ενέρ­γεια Διαυγή, πεντακάθαρη.

Αγαπημένε Άνθρωπε, η ανακύκλωσή Μου δεν μπορεί συνεχώς να παραμένει στα ίδια σημεία, δεν είναι δυνατόν να καθηλώνεται μέσα στους περιορισμένους δονητικούς κραδασμούς των σκηνωμάτων σου. Η διεργασία αυτή της συνεχώς ανακυκλούμενης όμοιας διδαχής δεν είναι μόνο επιβράδυνση πορείας, έχει μεγαλύτερα και βαθύτερα α­ποτελέσματα, τα οποία δεν μπορείς να διανοηθείς. Γνωρί­ζεις ότι το σώμα σου, ο υλικός σου φορέας, σκοπό έχει να εξελιχθεί, να εκλεπτυνθεί, να καταστεί τόσο λεπτός, που να μπορεί να μεταφέρει Θεία Φωτιά, χωρίς να αναλώνεται, αλλά να διαθέτει τα ίδια Πύρινα στοιχεία. Η ανακύκλωσή Μου δύναται να τον αναβιβάσει σ’ αυτό το σημείο, αν υ­πάρχει η εσωτερική αφομοίωση. Όταν όμως δεν υπάρχει αφομοίωση της Διδασκαλίας Μου, ο εξωτερικός σου φο­ρέας όχι απλώς δεν εκλεπτύνεται, αλλά βαρύνεται με και­νούρια στοιχεία πλάνης, ημιμάθειας, αναλήθειας, στασι­μότητας και αδράνειας.

Το χαρακτηριστικό στοιχείο της ύλης σου είναι η α­δρανή της στάση. Αυτό που πρέπει να υπερνικηθεί, για να μπορέσουν τα κύτταρά σου να εκλεπτυνθούν και να με­ταλλαχθούν, ώστε να γίνουν Φως και να μεταφέρουν Θεία Φωτιά, είναι η τάση της αδράνειας. Εσύ, με την μη αφο­μοίωση της διδασκαλίας, εντείνεις την τάση της αδρά­νειας της κυτταρικής σου δομής, τη σφυρηλατείς και την οικοδομείς με διάφορους τρόπους. Έτσι το σώμα σου, που θα έπρεπε να γίνει υπηρέτης του Πνεύματος, αποκτά βαρύτερους κραδασμούς, υπηρετεί την ύλη και εντάσσε­ται σ’ αυτήν. Κι ενώ θα έπρεπε μετά από τόση πορεία, από τόση εκπαίδευση, από τόση συνεχή επαγρύπνηση και πα­ρακολούθηση των εσωτερικών σου καταστάσεων, να έχεις ξεπεταχθεί σαν ένας Πύρινος και Θείος Άνθρωπος και να εκδηλώνεσαι μέσα από ένα σώμα που δεν έχει επιταγές υλικές, αλλά πνευματικές, φανερώνεται η οξύμωρη σχέση να παρουσιάζεις ένα σκήνωμα που ωθείται προς τους πε­ριορισμούς της ύλης, που εντάσσεται και υποτάσσεται απ’ αυτούς, που δεν μπορεί να κυριαρχηθεί από τις πνευματι­κές επιταγές, αλλά εξακολουθεί να έχει τη δική του θέληση, τη δική του φωνή, τη δική του κατεύθυνση. Αναρωτιέ­σαι κι εσύ ο ίδιος, Άνθρωπε, γιατί δεν μπορείς να κυριαρ­χήσεις, γιατί η πνευματική σου δύναμη δεν επαρκεί για να καθυποτάξει αυτά που εσύ έχεις επιλέξει να καθυπο­τάξεις και να μετουσιώσεις; Αναρωτιέσαι, γιατί δεν μπο­ρείς να υπερισχύσεις, αφού τόσες είναι οι Χάρες που σου έχουν παραδοθεί και τόσες πολλές οι Εξουσίες;

Αμέλησες μια ακόμη φορά τους Νόμους, Άνθρωπε, τη Θεία Τελετουργική Νομιμότητα, που τα πάντα ακολου­θούν. Ξέχασες ότι τίποτα δεν εκδηλώνεται χωρίς Θεία Νομοτέλεια και Ισορροπία και προσπαθείς να μετουσιώ­σεις την ύλη σου και τις υλικές ροπές σου χωρίς να τις εντάξεις μέσα στη Νομοτέλεια, χωρίς να τις εναρμονίσεις και να τις ενώσεις με την εσωτερική σου διδαχή και διερ­γασία. Έκανες το λάθος και ξεχώρισες την εσωτερική διεργασία σου από την εξωτερική εκδήλωση του σκηνώ­ματος σου. Μα αυτά τα δύο είναι εναρμονισμένα κι αλληλένδετα, δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν διαχωρισμένα και δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καμία άνοδος και καμία πρόοδος, αν δεν υπάρχει Ισορροπία και άμεση επαφή α­νάμεσα στην εσωτερική υπόσταση και τον εξωτερικό φο­ρέα.

Οι δικές σου διεργασίες, Άνθρωπε, είναι αποκομμέ­νες. Δουλεύεις, αλλά δουλεύεις ή στην εσωτερική σου υπόσταση ή στον εξωτερικό σου φορέα, φροντίζεις, για να μεταλλάξεις διάφορα στοιχεία εσωτερικά και αγνοείς τα εξωτερικά και το αντίστροφο. Μα αυτή είναι πορεία διττότητας, είναι πορεία πλάνης. Είναι παγίδα, που σου δη­μιουργεί ο νους – διάνοια, που υπάρχει μέσα σου και ε­νεργεί, για να σε απογοητεύσει, για να σε καθηλώσει, για να φανερώσει μάταιους τους κόπους που έχεις κάνει και να σε απομακρύνει από το σκοπό σου κι από το στόχο σου να ενωθείς μαζί Μου.

Αγαπημένε Άνθρωπε, μην παλεύεις τις εξωτερικές και τις εσωτερικές σου καταστάσεις διαφορετικά. Ένωσέ τες και αντιμετώπισέ τες, μ’ αυτή την ενωμένη συνείδηση, με υπευθυνότητα Θεού που δύναται κι έχει την Παντοδυνα­μία να μεταλλάξει τα πάντα σε Φως. Εισχώρησε στη Νο­μοτέλειά Μου, που εκφράζει την Ισορροπία και την Ενό­τητα. Σ’ αυτή τη δεδομένη κατάσταση η Νομοτέλειά Μου απαιτεί να αφομοιώσεις τις διδαχές που έλαβες σε κάθε σημείο του «είναι» σου και να τις διαχύσεις σε κάθε κυτ­ταρική σου δομή, για να μπορέσεις ν’ αναχθείς. Αν δεν πραγματοποιηθεί αυτού του είδους η διεργασία, τότε νέες ανακυκλώσεις ιδεών και διδασκαλιών δεν θα δημιουργηθούν εντός σου. Δεν υπάρχει ο χώρος και η δίο­δος, για να δημιουργηθούν. Οι πόρτες του «Είναι» σου εί­ναι κλειστές και δεν επιτρέπουν την εισδοχή νέων στοι­χείων. Η απελευθέρωσή σου θα συντελεσθεί μόνον όταν καταλάβεις ότι μπορείς να μετουσιώσεις την ύλη σου. Μόνον αν τη δεχθείς σαν συνειδητό σύμμαχο και συνερ­γάτη σου, σαν επιλεγμένο στοιχείο για να φανερώσει μέ­σα σ’ αυτόν τον πλανήτη, όπου βρίσκεσαι, τον Ενεργο­ποιημένο Θεό, τον Απόλυτα Υπεύθυνο, τον Απόλυτα Ενούμενο με τον Ένα Λόγο.

Υστερείς, Άνθρωπε, σε Κατανόηση, σε Αγάπη, σε Επι­κοινωνία. Υστερείς σε κάθε σημείο Ενότητας. Κι ενώ α­πευθύνεις σε Μένα θερμές προσευχές, ενώ η υπόστασή σου πραγματικά ποθεί διακαώς την Ένωση, οι πράξεις σου, οι καθημερινές σου εκδηλώσεις, έρχονται σε αντίθε­ση μ’ αυτό τον πόθο και τη διακαή επιθυμία. Υστερείς, Άνθρωπε, στην εσωτερική επικοινωνία του «είναι» σου με το εξωτερικό περιβάλλον. Υστερείς στη συνένωση του μέσα και του έξω κι αυτό σου παρουσιάζει προβλήματα αφομοίωσης της Θείας Διδαχής. Γιατί η αφομοίωση της Θείας Διδαχής γίνεται μέσα στην Ενότητα κι όχι μέσα στο διαχωρισμό. Έλκει η Θεία Διδαχή την Ενότητα και μέσα σ’ αυτήν αφομοιώνεται.

Αγαπημένε Άνθρωπε, προχώρα στην πορεία του Φω­τός και της Αγάπης και έλεγξε τα στοιχεία σου. Έλεγξέ τα πάλι και πάλι, χωρίς να νομίζεις ότι αυτή η ενέργεια είναι κάτι που δεν χρειάζεται. Χωρίς να πιστεύεις ότι ξεπέρασες στάδια και δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσεις πα­ρόμοιες διεργασίες, που ίσως και παλιότερα πραγματο­ποίησες. Χρειάζεται πάλι να κάνεις καθάρσεις κι αυτές οι καθάρσεις θα είναι σε βάθος μεγαλύτερο, θα σου αποκαλύψουν περισσότερα στοιχεία πλάνης και θα οδηγήσουν στη μετουσίωση αυτών. Χρειάζεται πάλι να ελέγξεις τα στεγανά σου, της Πίστης, της Ενότητας, της Αγάπης, της αφομοίωσης, της επιθυμίας για προσφορά, της επιθυμίας για συμμετοχή μέσα στο Έργο της Νέας Εποχής. Χρειάζε­ται πάλι να ελέγξεις τον συντονισμό σου με τη γραμμή του Έργου που σου έχει παραδοθεί και που σου τονίζεται διαρκώς. Χρειάζεται και πάλι, Άνθρωπε, να έρθεις σε αυ­στηρή επαγρύπνηση, την οποία δεν θα πραγματοποιήσω Εγώ από μέσα σου σαν κρίση, αλλά εσύ απευθείας στον εαυτό σου, εκδηλούμενος ως ο Θεός που ελέγχει αμερό­ληπτα με τους Νόμους και το Έλεος καθετί, το καλύπτει, το μετουσιώνει το ανυψώνει.

Οι Νόμοι Μου, Άνθρωπε, λειτουργούν με Θεία Σοφία και Θεία Απειρότητα. Αυτή τη Θεία Σοφία και τη Θεία Απειρότητα της λειτουργίας των Νόμων πρέπει να την α­φομοιώσεις, για ν’ αναδείξεις τη Θεία Σοφία σου, τη σύ­νεση τη Θεία και την υπευθυνότητα την Τέλεια. Πρέπει ν’ αποδείξεις ότι δεν χρειάζεσαι έντονες κατευθύνσεις, αλ­λά ότι βρίσκεσαι σε τέτοια συνεχή επαφή και ταύτιση με τον Λόγο, που η εκδήλωσή σου είναι άμεσα Νόμος.

Έχει αλλάξει η Κοσμική κατάσταση της γης, έχουν αλ­λάξει οι δονητικοί της κραδασμοί, έχουν αλλάξει και οι δονήσεις, που διαπερνούν την ύλη σου. Όμως ο νους σου, το πιο βασικό σημείο, ανθίσταται ακόμα σ’ αυτή την αλλα­γή. Επιμένει να διεργάζεται τις καταστάσεις με τον γνω­στό του καθιερωμένο τρόπο. Επιμένει να διατηρεί τα κα­τεστημένα των αιώνων, χωρίς να διασπάσει τα όρια, χωρίς να αποκτήσει ελαστικότητα, για να χωρά τις άχωρες εμ­πνεύσεις, τις άχωρες διδαχές. Ο νους σου πρέπει να με­ταλλαχθεί, γιατί σε λίγο καιρό, αν δεν μεταλλαχθεί, αυτή η ενεργειακή διαφορετική διαπότιση θα του δημιουργήσει έντονες δυσαρμονικές καταστάσεις, θα του επιφέρει μη ισορροπία, για να οδηγηθεί βίαια στη διάσπαση των ορίων. Βέβαια η Χάρη Μου έχει πάνω σε σένα επιθέσει πολλές ενέργειες διάνοιξης νου, διάνοιξης των Ουρανών σου, πολλές τελετουργίες μυσταγωγικές, που επιβοηθούν στη διάνοιξή του. Όμως παρ’ όλα αυτά πρέπει η θέληση η δική σου ν’ αναδειχθεί, για να αποφευχθεί η βίαιη μετακίνηση, η βίαιη προσαρμογή στις νέες καταστάσεις. Αυτή η θέλη­ση ξεπηδά από την Πίστη, από την Αγάπη, από τη συνει­δητή θέση απέναντι στην πορεία της επιστροφής. Ξεπηδά απ’ όλες αυτές τις επιμέρους ιδέες, που βρίσκονται μέσα στο νου και τις καλύπτει, τις ενοποιεί, τις κατευθύνει στον Ένα στόχο της συνταύτισης με τον Λόγο.

Αγαπημένε Μου Άνθρωπε, μην αντιμετωπίζεις την κα­τάσταση της φανέρωσής σου σαν πνεύμα επιλεγμένο να διαδώσει την Αλήθεια και το Φως σαν ένα μακρινό Έργο, σαν μία μακρινή κατάσταση, κατά την οποία θα εκδηλω­θείς μεν, αλλά υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά στάδια προε­τοιμασίας. Γνωρίζεις πότε θα σε καλέσω; Είσαι σίγουρος ότι οι ανακοινώσεις που σου έχω κάνει για ανάδειξη του Έργου Μου, είναι αυτές οι πραγματικές ή μήπως είναι κάποιες πλασματικές οριοθετήσεις χρόνου, για να μην τρομάξεις κατ’ αρχήν; Γνωρίζεις πώς θα εξελιχθούν οι κα­ταστάσεις; Γνωρίζεις ακριβώς την εξέλιξη της Κοσμικής Μου περιόδου; Είσαι σίγουρος ότι δεν θα σε καλέσω πο­λύ πιο σύντομα να αναδείξεις τις Χάρες σου και να τις θέσεις στην υπηρεσία του συνόλου; Μήπως είσαι ανεύθυ­νος, όταν αφήνεσαι σε χρονικά περιθώρια και δεν εκπαι­δεύεσαι, ενώ ξέρεις ότι ίσως και αύριο χρειαστεί να υπη­ρετήσεις τον Άνθρωπο κι ότι μια ατέλειά σου μπορεί να τον οδηγήσει σε πτώση, μπορεί να τον οδηγήσει σε χειρό­τερη καθήλωση; Μήπως συλλαμβάνεις το γεγονός, ότι η επιτάχυνση της περιόδου αυτής, για την οποία σου έχω μιλήσει πολλές φορές, είναι δυνατόν να επιτρέπει και επι­τάχυνση και συσπείρωση των γεγονότων; Σκέφθηκες μή­πως η αρνητική ενέργεια, που συνεχώς και εξακολουθητι­κά εκπορεύει ο Άνθρωπος, αναγκαστικά επιφέρει την ε­ξέλιξη της Κοσμικής Περιόδου σε πιο γρήγορο ρυθμό;

Θα σου αναλύσω, Άνθρωπε, αυτό το σημείο, για να το κατανοήσεις και για να έρθεις σε βαθύτερη επίγνωση των υποχρεώσεών σου και του χρέους, που έχεις απέναντι στον εαυτό σου. Η Κοσμική Μου Περίοδος, που έχει ήδη αρχίσει και εξελίσσεται, αναφέρεται στη Χριστοποίησή σου, στη συνταύτισή σου με Εμένα, τον Ένα Λόγο. Ανα­φέρεται στη διάχυση του Πνεύματός Μου του Αγίου, που θα σε καλύψει με πολλούς τρόπους, που θα σου δώσει δείγματα Χάρης, όπως οι Θείες Διδασκαλίες, οι Θείες επενέργειες, οι θεραπείες, οι θαυματουργικές εκδηλώσεις, οι μεταστροφές γεγονότων, η επενέργεια πάνω στην αρ­νητική εκδήλωση του ανθρώπου της γης, η μετουσίωση της συσσωρευμένης αρνητικής ενέργειας και η εξισορρόπησή της, η εναρμόνιση του ανοδικού και του καθοδικού ρεύματος και η συνένωση αυτών. Όλα αυτά τα στοιχεία ήταν καθορισμένα να γίνουν μ’ έναν ρυθμό. Ο ρυθμός ή­ταν αυτός, που ο Άνθρωπος εξεπόρευε αρνητική ενέρ­γεια. Οι εκπορεύσεις της αρνητικής ενέργειας του Αν­θρώπου είχαν δημιουργήσει μια αναγκαιότητα ταχείας ε­ξέλιξης της Νέας Κοσμικής Περιόδου. Η αυξανόμενη συ­νεχώς ταχύτητα της αρνητικής εκπομπής έφερνε και συ­νεχώς αυξανόμενη ταχύτητα της Νέας Κοσμικής Περιό­δου , που είχε και έχει σκοπό να αποκαταστήσει την Ισορροπία, ενώνοντας το αρνητικό και το θετικό και αποκαθιστώντας σε κάθε διττό στοιχείο την Ενότητα.

Τώρα, Άνθρωπε, από τι εξαρτάται η εξέλιξη της Κο­σμικής Μου Περιόδου; Για Μένα δεν υπάρχει χρόνος, και το κατέχεις καλά. Ο χρόνος είναι για σένα. Άρα Εγώ δεν φεύγω μέσα από το σχέδιό Μου, δεν μετακινούμαι σε τί­ποτα. Το σχέδιο παραμένει πάντα σταθερό και ίδιο. Η με­τακίνηση υφίσταται για σένα μόνο. Η αύξηση της ταχύτη­τας της αρνητικής ενέργειας φέρνει και αύξηση της ταχύ­τητας εκδήλωσης της Νέας Κοσμικής Μου Περιόδου. Φέρνει, δηλαδή, πιο κοντά το γεγονός της εκδήλωσής σου, την αναγκαιότητα της φανέρωσης του Λόγου. Όσο αυξάνονται οι αρνητικές συσσωρεύσεις, όσο πιο πολλα­πλάσιες γίνονται οι ταχύτητες εκπομπής αυτών, τόσο και πιο πολλαπλάσια γίνεται η ταχύτητα εκδήλωσης της Κο­σμικής Περιόδου της Χριστοποίησης του Ανθρώπου, τόσο και πιο πολλαπλάσια γίνεται η ανάγκη της εκδήλωσής σου, Άνθρωπε, ως Φως και Αγάπη, χωρίς περιορισμούς και ό­ρια.

Σε επέλεξα και σε κάλεσα για μαθητή Μου, γιατί η Υ­πόσταση που φέρεις μέσα σου, έστω κι αν καλύπτεται από μορφές πλάνης, έστω κι αν καλύπτεται από ελαττώματα και ατέλειες, ήταν και είναι έτοιμη να βρεθεί στις επάλ­ξεις του Έργου ανά πάσα στιγμή και να προσφέρει τις υ­πηρεσίες της στην ανθρωπότητα. Ήταν έτοιμη πριν κατέβει στην ύλη σ’ όλα της τα σημεία, γεμάτη με ενεργεια­κούς σπινθηρισμούς Ζωής. Τα σώματα που σου έδωσα, Άνθρωπε, για να εκδηλωθείς ως υπόσταση προορισμένη, ήταν ανάλογα, ικανά να εκπροσωπήσουν αυτή την υπό­σταση, ικανά να ακολουθήσουν τις επιταγές της.

Δεν υπάρχει λάθος στην εκλογή και επιλογή ούτε των σκηνωμάτων, ούτε των υποστάσεων, που για μαθητές Μου επέλεξα. Όμως η αδράνεια της ύλης σε παρέσυρε. Σου εφιστώ την προσοχή, γιατί ενώ διαυγής κατέβηκες κι ενώ το σκήνωμά σου ήταν κατάλληλο να Με εκπροσωπή­σει, του έθεσες αδρανή στοιχεία και το έφθασες στο ση­μείο να μην είναι ικανό να Με φανερώσει άμεσα. Έφθασες την υπόστασή σου στο σημείο να μην επικοινωνεί με τον έξω χώρο, να μην μπορεί ούτε μ’ Εμένα να επικοινω­νεί άμεσα, αλλά να χρειάζεται θέρμανση με προσευχή, να χρειάζεται τη διάχυση της δικής Μου Αγάπης πρώτα, για να ενεργοποιηθεί και να διαχύσει τους παλμούς της.

Άλλαξε τη θέση του νου σου, Άνθρωπε, γιατί σου λέω ότι δεν μπορείς να γνωρίζεις τον χρόνο που πρέπει να εκδηλωθείς. Ανά πάσα στιγμή απαιτείται η ετοιμότητα σου, ανά πάσα στιγμή απαιτείται η υπευθυνότητά σου. Γνωρίζεις πότε τα μέρη του Εαυτού σου Ανθρώπου θα φθάσουν σ’ αυτή την ασυδοσία, ή σ’ αυτή την κατάργηση κάθε αξίας, που να χρειαστεί εσύ να επέμβεις δυναμικά; Γνωρίζεις αν αυτό θα συμβεί σ’ ένα χρόνο ή σε δύο; Γνω­ρίζεις αν πρέπει να εκδηλώσεις το Έργο σου, αν όχι ολο­κληρωμένο, τουλάχιστον ένα σημαντικό μέρος αυτού, σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, για να μπορέσεις να υπερνικήσεις την ενέργεια της άρνησης και να φέρεις την Ισορροπία στον πλανήτη, ώστε η Νέα Κοσμική Περίο­δος να εξελιχθεί με όσο το δυνατόν λιγότερες συγκρού­σεις;

Έχω αναφέρει μέσα στα Ευαγγέλιά Μου, για μία υπό­σταση που καλείται Αντίχριστος. Αναφέρομαι στο σημείο αυτό και σου τονίζω και πάλι, ότι ο Αντίχριστος δεν είναι τίποτε άλλο παρά συσσωρευμένη αρνητική ενέργεια. Είναι κατάσταση νου, κατάσταση συνείδησης. Υπάρχει μέσα στον άνθρωπο και μπορεί να υπάρχει σε πολλαπλότητα. Όπως υπάρχει σε πολλαπλότητα και η Χριστική κατάστα­ση μέσα στον άνθρωπο. Όμως έκανα νύξη και για κάποια συγκεκριμένη εκδήλωση Αντίχριστου, που θα εκπροσω­πήσει σύνολο αρνητικής ενέργειας. Είναι απαραίτητη αυ­τή η εκδήλωση, για να μπορέσει να έρθει η συνένωση. Γιατί όπως κατ’ αρχήν μόνο μέσα από ένα σκήνωμα θα εκ­δηλωθώ στην ύλη, διαχέοντας και πάλι την Αγάπη Μου και ακολουθώντας δρόμο Γολγοθά και Ανάστασης, έτσι και μέσα από μία κατάσταση ή ένα σκήνωμα θα εκπροσω­πηθεί και η συσσωρευμένη αρνητική εκδήλωση. Μέσα απ’ αυτή τη διττή εκδήλωση του συσσωρευμένου θετικού της ανθρωπότητας και του συσσωρευμένου αρνητικού της ανθρωπότητας θα επέλθει η Ένωση και η μετάλλαξη των αρνητικών στοιχείων σε Φως.

Είναι σημαντικό αυτό που σου λέω, γιατί αυτή την πε­ρίοδο ο Άνθρωπος Χριστοποιείται, ο Άνθρωπος ενώνεται μαζί Μου. Δεν είναι ο Θεός, που κατεβαίνει από τον Ου­ρανό για να θυσιαστεί και ν’ Αναστηθεί, αλλά είναι ο Άν­θρωπος που, ανεβαίνοντας, θυσιάζεται και Ανασταίνεται, ο Άνθρωπος σε Ολότητα. Έτσι και κάποιο άλλο σκήνωμα, κάποια άλλη υπόσταση, συνδυασμένη με καταστάσεις έν­τονες, θα εκπροσωπήσει το σύνολο της αρνητικής ενέρ­γειας της Ολότητας του Ανθρώπου και θα θυσιαστεί κι αυτή αντίστροφα για ν’ Αναστηθεί και να μετουσιωθεί. Τι εννοώ με το θα θυσιαστεί. Όχι φυσικά ότι θα κάνει όμοια πορεία με την πορεία του Λόγου Χριστού. Γνωρίζεις όμως, ότι και το αρνητικό είναι μέρος του όλου Θεού, εμπεριέ­χει Θεό. Γι’ αυτό η εκδήλωσή της θα διαπράξει τον κύκλο της, θα αναδείξει ισχύ και δύναμη, θα αναδείξει καταστά­σεις ενεργειακής επικράτησης ίσως και κατόπιν θα έρθει σε πτώση, νικημένη από την ίδια την ενεργειακή της ισχύ, γιατί αυτή η ενεργειακή ισχύς είναι διαχωριστική και διττή και δεν δύναται να υπάρξει μέσα στην Ενότητα. Η θυσία έγκειται στο ότι τα ίδια τα στοιχεία δύναμης που θα ανα­δείξει, δύναμης και ισχύος διττότητας και πλάνης, θα έρ­θουν να εγκλωβίσουν αυτή την επίδειξη δύναμης και να φανερώσουν τη ματαιότητά της. Αυτή η φανέρωση της ματαιότητας θα έρθει να ενώσει την αρνητική και τη θετι­κή ενέργεια την αποκομμένη και να φανερώσει την Από­λυτη Ενότητα και Ουδετερότητα.

Μην ψάχνεις, Άνθρωπε, να προσανατολιστείς σε υπο­στάσεις, που θα φανερώσουν την αρνητική Μου εκπρο­σώπηση. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Σκοπός είναι να γνω­ρίζεις ότι η ίδια η αρνητική εκπροσώπηση, με την εκδήλω­ση της αποκομμένης ισχύος της, καταπολεμά τον εαυτό της, και παραδίδει τα στοιχεία της στη μετουσίωση της Ενότητας. Σκοπός είναι να γνωρίζεις ότι η Ενότητα την περιέχει, κι εφόσον την περιέχει σε Ισορροπία, δεν μπορεί να υποδουλωθεί απ’ αυτήν, να καθηλωθεί ή να οδηγηθεί σε καταστάσεις πλάνης. Εσύ, Άνθρωπε, που είσαι μαθη­τής Μου, έχεις την Ενότητα, έχεις την Ισορροπία και την Ουδετερότητα. Εσύ είσαι αυτός που θα επιτρέψεις να φα­νερωθεί η ματαιότητα της διττής δύναμης, υψώνοντας την Ενότητά σου πάνω απ’ όλα. Εσύ είσαι αυτός που θα αποδείξεις, ότι όση ταχύτητα εκδήλωσης κι αν έχει η εκ­δήλωση της αποκομμένης άρνησης, που τρέφεται απ’ τον διαχωρισμό κι από την πλάνη, δεν μπορεί να φτάσει την ταχύτητα εκδήλωσης της Ενότητας, που είναι το Παντόχρονο και το Πανταχού. Εσύ είσαι αυτός, που θα βρίσκε­σαι πάντα σε ετοιμότητα για να καλύπτεις τον διαχωρι­σμό, για να έρχεσαι να τον αντιμετωπίζεις, να τον φανε­ρώνεις και να στρέφεις τον νου του Ανθρώπου στην Ένω­ση. Εσύ είσαι αυτός, που με την ενεργειακή σου δύναμη της Ένωσης θα εισχωρείς μέσα σ’ αυτόν και θα πολώνεις τις διττές του εκφάνσεις, θα ενώνεις αυτές μέσα στο Ένα του Λόγου. Αυτή είναι η Θεία Σφραγίδα του Θεού και της Ένωσης, που θα υπάρξει πάνω στον Άνθρωπο και θα τον οδηγήσει στη Θέωση, θα τον προ φυλάξει από την εκδή­λωση του θηρίου, όπως αναφέρεται στην Αποκάλυψη.

Είναι η Σφραγίδα της Ενότητας του Λόγου, που μπαίνει απευθείας στη Θεία Νοητική Άπειρη συχνότητα, στη Θεία Άπειρη Συνείδηση, στη Θεία Άπειρη Αγάπη του Ανθρώ­που. Αυτή η Θεία Σφράγιση με Ενότητα είναι που θα έρθει ν’ αγκαλιάσει τις εκδηλώσεις της αποκομμένης άρνησης, να συσπειρώσει μέσα της αυτές, να τις ενώσει και να οδη­γήσει στη μετουσίωση και στη συνένωση ανοδικού και κα­θοδικού ρεύματος και μόρφωση της Ουδετερότητας. Αυ­τή η Θεία Ενότητα είναι που θα οδηγήσει τη γη στην εξύ­ψωσή της και θα καταστήσει όλα τα έθνη Μία ποίμνη μ’ έναν Ποιμένα.

Αγαπημένε Άνθρωπε, εσύ είσαι ο Επίλεκτος, που θα δώσεις τη Σφραγίδα της Ένωσης, γιατί είσαι η Σφραγίδα της Ένωσης. Εσύ είσαι αυτός, που τα γεγονότα και ο ρυθμός τους δεν σ’ επηρεάζουν, αλλά τα καλύπτεις, τα προλαβαίνεις, τα μετουσιώνεις, γιατί η ταχύτητά σου είναι Άπειρη. Εσύ είσαι αυτός, Άνθρωπε, που κατέβηκες με τον Ύψιστο προορισμό, με το Ύψιστο δικαίωμα, μα και με την Ύψιστη υποχρέωση, να φανερώσεις την Ενότητά Μου και να μην χρονοτριβήσεις πουθενά, να μην παρουσιάσεις στασιμότητα, τίποτα να μη σε λυγίσει και να μη σε καθη­λώσει, αλλά πάντα να βρίσκεσαι ένα βήμα Ενότητας μπροστά, που θα μπορεί να αγκαλιάζει με την ανώτερη ταχύτητά της κάθε ταχύτητα εκδήλωσης αρνητικής ενέρ­γειας.

Πού είναι η ταχύτητα αυτή, Άνθρωπε; Σε ποια στεγανά του νου ή της καρδιάς σου εγκλωβίστηκες; Σε ποια στε­γανά του «είναι» σου απορρόφησες την πνοή σου, αυτή την πνοή που είναι η Πνοή Μου, η Πνοή Μας η Μία. Σε ποια μόρια της υπόστασής σου, σε ποια μόρια του σώμα­τός σου περιόρισες την ταχύτητα της Κίνησής Μου και δεν επιτρέπεις να διαχυθεί σαν η Μία Ενιαία Κίνηση, που Είμαστε; Ποιες είναι οι καταστάσεις που σε εγκλώβισαν, Άνθρωπε; Ποιες είναι οι καταστάσεις, που εγκλωβίζοντας εσένα εγκλωβίζουν και την εκδήλωση της Ολότητας του Εαυτού; Ποιες είναι οι αιτιολογίες γι’ αυτήν την αμέλεια τη μέγιστη, που δύναται να προκαλέσει ανισορροπία μέσα στην εκδήλωση της Κοσμικής Μου Περιόδου όλης, που δύναται να προσδώσει μεγαλύτερη ταχύτητα εκδήλωσης στις αρνητικές εκπομπές, αφήνοντας την Ενότητα σε στασιμότητα;

Συνειδητοποιείς, Άνθρωπε, πού βρίσκεσαι, τι Έργο έχεις, τι υποχρέωση έχεις αναλάβει; Ενεργοποίησε τον εαυτό σου, σαν να σε καλούσα αύριο να καλύψεις και να ενώσεις καθετί με την Αγάπη των παλμών σου. Σαν να σε καλούσα αύριο να γίνεις ο Πυρήνας της Ύπαρξης και της Ζωής για κάθε κομμάτι του Εαυτού σου. Μη στερείς τη Ζωή από τον εαυτό σου. Μη στερείς, Αγαπημένε, την Ύ­παρξή σου από τον παλμό της Ανάστασης. Μην επικαλεί­σαι με την αδρανή σου στάση νέες δραστηριοποιήσεις κύ­κλων των Νόμων, νέες επεκτάσεις χρονικών περιθωρίων, για να εκδηλωθεί η περίοδος της Χριστότητας και της Χριστοποίησης πάνω στη γη.

Είσαι Επίλεκτος κι αυτή τη βεβαιότητα την ενισχύω εν­τός σου με κάθε τρόπο, μα φανέρωσέ την. Είσαι Επίλε­κτος, όχι για να εξυψωθείς πάνω από τον Άνθρωπο, όχι για να πιστέψεις ότι δεν έχεις ατέλειες, όχι για να πιστέ­ψεις ότι δεν χρειάζεται να κάνεις προσπάθεια, αλλά για να κατανοήσεις ότι πρέπει να διαμοιράσεις τον Εαυτό σου μέσα σε κάθε κομμάτι σου, ότι πρέπει να διαμοιρά­σεις την υπόστασή σου μέσα σε κάθε υπόσταση, ότι πρέ­πει οι ατέλειες που φανερώνεις να γίνουν οι συνδετικοί κρίκοι με την προσωπικότητα, που κάθε κομμάτι του Εαυ­τού σου έχει. Οι συνδετικοί κρίκοι, που θα οδηγήσουν σε μετουσίωση των ατελειών μέσα στην Ένωση. Είσαι Επίλε­κτος, Άνθρωπε, όχι για να εξουσιάσεις, αλλά για να εξουσιασθείς από κάθε κομμάτι του Εαυτού σου. Για να δεχθείς μέσα σου τις ατέλειες του Εαυτού σου όλου, τη δυ­σαρμονία του Εαυτού σου όλου και να ζυμωθείς μ’ αυτήν, να υποστείς τον πόνο αυτής της ζύμωσης, να γεννήσεις τη μετουσίωση και τους ήχους της Τελειότητας και να διαχύσεις αυτούς μέσα στα πάντα. Είσαι Επίλεκτος, Άν­θρωπε, όχι για παθητική στάση, αλλά για μαχητική αντιμε­τώπιση νου, καρδιάς, συνείδησης και εξωτερικής εκδήλω­σης. Είσαι Επίλεκτος όχι για φόβους, αλλά για παρρησία έντονη, που θα σε φέρει αντιμέτωπο με δύσκολες κατα­στάσεις. Κι αυτές τις δύσκολες καταστάσεις και τις δυ­σαρμονίες δεν θα τις κρίνεις, αλλά θα τις κατανοήσεις και θα τις συλλέξεις μέσα σου, κι ενώ θα τηρείς στάση εξωτερικής δύναμης, θα συλλέγεις με κατανόηση και θα μετουσιώνεις αποστέλλοντας παλμούς Αγάπης. Είσαι Επίλεκτος, για να γίνεις η Θεία μαγιά, που μέσα στις Θείες παρακα­ταθήκες κάθε υπόστασης του Ανθρώπου θα δημιουργήσει τις ζυμώσεις της δράσης, τις ζυμώσεις της Αναγέννησης και θα εντείνει τις τάσεις της συνένωσης μέσα στο Λόγο. Είσαι Επίλεκτος, Άνθρωπε, για να γίνεις ο Σπορέας, για να γίνεις ο σπόρος, για να γίνεις ο καρπός, μέσα στην υ­πόσταση, για να γίνεις τα πάντα. Είσαι Επίλεκτος όχι για μεμονωμένες εκδηλώσεις, αλλά για την εκδήλωση της Ενότητάς Μου ως Λόγος – Χριστός – Μητέρα Θεοτόκος, Πατέρας και Άγιο Πνεύμα. Είσαι Επίλεκτος για να κατα­στείς η Ζωή και η Ανάσταση του Εαυτού σου, για να κατα­στείς η Ισορροπία και η Ουδετερότητα του Όλου Ανθρώ­που και των Συμπάντων.

Άρχισε να συνειδητοποιείς το μέγεθος του Έργου σου και θέσε το νου σου στη σωστή τοποθέτηση. Συντονί­σου με τους Συνεργάτες, με τα μέρη του Εαυτού σου, που βρίσκονται προς στιγμήν πλησιέστερα σε σένα, γιατί αυτός ο συντονισμός είναι ο μόνος που μπορεί να σε βοηθήσει και να σου δώσει τις ωθήσεις της ενέργειας, που θα σε οδηγήσουν στην πραγματικά σωστή και ουδέ­τερη εκδήλωσή σου. Συντονίσου με τον Διδάσκαλο και Υπεύθυνο Καθοδηγητή του Έργου αυτού, γιατί αυτός ο συντονισμός είναι μυσταγωγικό κλειδί, που απελευθερώ­νει τις δυνάμεις της Ουδετερότητας και τις διαχέει εντός του Διδασκάλου και εντός σου. Μέσα από τον συντονισμό των εργατών – μαθητών και ακολούθων Μου θα φανερω­θεί η Ουδετερότητά Μου και μέσα απ’ αυτή την Ουδετε­ρότητα θα αναβλύσουν οι δυνάμεις, που θα καταστήσουν παντοδύναμο το Έργο Μου εμπράγματα και φανερά, που θα καταστήσουν ακλόνητη την Ισορροπία της Ολότητας του Έργου, μα και των επιμέρους εκδηλούμενών φορέων, που θα καταστήσουν ακλόνητες τις βάσεις της Νέας Κο­σμικής Περιόδου Μου, που ήδη εξελίσσεται, που θα πραγ­ματώσουν τη φανέρωση του Χριστού μέσα από την Ολό­τητα του Ανθρώπου. Συντονίσου με τους μαθητές και α­κολούθους όλους και συντονίσου με τον Δάσκαλο και μ’ Εμένα, για να μπορέσεις να αναδείξεις την Τελειότητά σου.

Η ώρα πλησιάζει, που όλες οι δυνάμεις σου θα πρέπει να φανερωθούν χωρίς κενά. Ο Άνθρωπος βεβαρυμμένος από την πλάνη των αιώνων εξακολουθεί να εκπορεύει άρ­νηση, πλάνη και ημιμάθεια. Οι μέχρι τώρα δικές σου ε­πεμβάσεις δεν μπόρεσαν να επιβραδύνουν τον ρυθμό της εκπομπής, δεν μπόρεσαν να επιφέρουν Ισορροπία, γιατί ήταν λίγες, ατελείς, στάσιμες και αδρανείς. Αυτή η κατά­σταση οδήγησε και οδηγεί συνεχώς στην αύξηση της τα­χύτητας εκπομπής αρνητικής ενέργειας. Ενεργοποιήσου τουλάχιστον τόσο, όσο να μην αυξάνεται η ταχύτητα εκ­πομπής αρνητικής ενέργειας, ώστε να έχεις τον καιρό να προσαρμοστείς με το Έργο σου και να μη χρειαστείς βίαιες μετακινήσεις. Ενεργοποιήσου, για να δημιουργήσεις στάσιμη κατάσταση εκδήλωσης άρνησης και εκπομπών αυτής, για να δημιουργήσεις εκπομπές θετικές Θείου Φω­τός από εντός σου, που να εισέλθουν μέσα στην ταχύτητα των αρνητικών εκπομπών και να τις επιβραδύνουν, ώστε να μπορέσεις εσύ να φτάσεις στην Τελειότητα εκδήλω­σης, όπου δεν θα έχεις αναστολές, ανησυχίες ή φόβους, για να σου δημιουργηθούν κενά. Ενεργοποιήσου για το καλό του Όλου.

Η δική Μου Χάρη και Ευλογία επικάθεται πάνω στον πλανήτη Γη αυτή τη στιγμή και επισφραγίζει αυτόν. Ανα­στέλλει την αύξηση ταχύτητας των αρνητικών εκπομπών, την καθιστά στάσιμη, ώστε να μην επέλθει ανάγκη πιο γρήγορης εκδήλωσης του Έργου, το οποίο ανέλαβες. Σου ανακοινώνω ότι υπάρχει ήδη κάποια μείωση του χρόνου, αλλά κι αυτή η μείωση υφίσταται στη δική σου δύναμη θέ­λησης, για να μπορέσεις να την ξεπεράσεις και να την ο­δηγήσεις πάλι στην αρχική της χρονική κατάσταση.

Παγοποιώ τις ταχύτητες αρνητικών εκπομπών και ε­νεργοποιώ τη δύναμη της δικής σου θετικής ενέργειας. Ενισχύω την ισχύ και την ταχύτητά σου, ώστε να εκτο­ξεύεται με δύναμη, με Πύρινη Ροή, στις υποστάσεις και στα Σύμπαντα. Ευλογώ τον νου σου και πάλι, να γίνει ελα­στικός , για να Με χωρέσει. Ευλογώ την καρδιά σου εκ νέου με την Υπόστασή Μου. Ευλογώ το σκήνωμά σου και αφαιρώ τα καλύμματα που έθεσες της αδράνειας. Το θέτω σε δράση και σε εναρμόνιση με την υπόστασή σου την εσωτερική, για να εκπροσωπήσει τη Θεία Θέληση και να μεταφέρει χωρίς παρεισφρήσεις τη Θεία Φωτιά.